Blogs Blogs

Atrás

Cat bao quy dau bao nhieu tien o dau tot Ha Noi

Nhieu nam gioi con ban khoan co nen cat bao quy dau hay khong, dia chi cat bao quy dau o dau tot va chi phi la bao nhieu. Sau day la nhung thong tin nam gioi can biet khi co nhu cau di cat bao quy dau.

Cat bao quy dau la tieu phau don gian nham loai bo phan da thua bao quanh phia dau duong vat. Nam gioi bi hep, dai hoac viem bao quy dau tai phat nhieu lan thi cat bao quy dau la phuong phap dieu tri phu hop nhat.

Tuy nhien, nhieu nam gioi van e ngai vi chua nam duoc kien thuc ve cat bao quy dau, cung nhu ban khoan khong biet nen di cat bao quy dau o dau, chi phi bao nhieu. Hom nay, health xin chia se mot vai thong tin ve gia ca, benh vien, phong kham uy tin de nam gioi co su lua chon phu hop khi di cat bao quy dau.

Khi nao nen cat bao quy dau?

Bao quy dau co nhieu tac dung nhu bao ve duong vat khoi cac tac nhan gay hai tu moi truong ben ngoai, han che viem nhiem, tiet chat nhon duy tri do am niem mac quy dau. Thong thuong, bao quy dau co the di chuyen, giup duong vat lo ra ngoai va phat trien binh thuong.

Tuy nhien, voi mot so nam gioi, bao quy dau khong the tu tut xuong, gay ra nhieu bat tien, dau don. Khi do, bac si se co chi dinh nam gioi can cat bao quy dau. Mot so truong hop can thuc hien cat bao quy dau:

Hep, dai bao quy dau

Nghet bao quy dau

Viem bao quy dau thuong xuyen, tai phat nhieu lan

Cat bao quy dau trong dieu tri cac benh li lien quan: Ung thu duong vat, kho cuong cung...

Hinh anh truoc va sau khi cat bao quy dau - Anh: vinmec.Vn

Khong cat bao quy dau co anh huong gi khong?

Neu bao quy dau phat trien binh thuong, nam gioi khong can thuc hien cat bao quy dau. Nhieu nguoi lam tuong bao quy dau gay ra xuat tinh som, vuong viu khi quan he tinh duc hay co the gay vo sinh,... Tuy nhien, bao quy dau khong phai li do gay nen nhung tinh trang neu tren. Viec cat bao quy dau chi nen tien hanh khi can thiet.

Cat bao quy dau la bat buoc neu nhu bao quy dau anh huong xau den suc khoe sinh san, kha nang tinh duc va doi song sinh hoat hang ngay cua nam gioi. Trong nhieu truong hop, khong cat bao quy dau de dieu tri co the dan den nhieu bien chung nhu Ung thu tuyen tien liet, Ung thu duong vat,...

Truoc khi cat bao quy dau, nam gioi can di kham tai cac co so y te uy tin de xac dinh co can thiet phai cat bao quy dau hay khong. Viec cat bao quy dau cung co the mang lai nhieu loi ich: Giam nguy co Ung thu duong vat, Ung thu tuyen lien liet, tranh Viem duong tiet nieu, Viem bao quy dau, Tieu kho, Tieu buot, Phu ne duong vat,...

Cat bao quy dau bao nhieu tien?

Chi phi cat bao quy dau phu thuoc vao mot so yeu to nhu: Noi thuc hien cat bao quy dau, tinh trang bao quy dau, kha nang hoi phuc cua tung nguoi va phuong phap tieu phau cat bao quy dau.

Dia chi cat bao quy dau: Chi phi cat bao quy dau tinh dua tren co so vat chat, chuyen mon va kinh nghiem bac si, chat luong dich vu y te. Tai cac benh vien cong, tieu phau cat bao quy dau khoang 2,5-4 trieu dong (chua bao gom chi phi phat sinh). Voi cac benh vien tu nhan co dich vu, cham soc tot hon, gia cat bao quy dau vao khoang 5-8 trieu dong.

Tinh trang bao quy dau: Truoc khi thuc hien cat bao quy dau, benh nhan duoc kham lam sang voi bac si de xac dinh tinh trang. Voi nhung truong hop don gian nhu hep, dai bao quy dau thi chi phi thap hon nhung truong hop phuc tap nhu viem nhiem.

Kha nang hoi phuc: Neu nam gioi co co dia tot, cham soc dung cach va can than, thuc hien theo chi dinh cua bac si sau khi cat bao quy dau giup vet cat nhanh phuc hoi, khong gay viem nhiem, bien chung, khong can tai kham va dieu tri nhieu lan se giup giam bot chi phi.

Phuong phap cat bao quy dau: Co rat nhieu phuong phap cat bao quy dau de nam gioi co the lua chon. Tuy nhien, nam gioi nen nghe theo loi khuyen cua bac si hoac lua chon cac phuong phap tieu phau hien dai, nhanh chong, it dau don va dam bao tham mi neu co kha nang.

Cat bao quy dau o dau tot? Benh vien cat bao quy dau uy tin tai Ha Noi

Health xin chia se mot so dia chi kham chua benh Nam khoa uy tin tai Ha Noi thuc hien cat bao quy dau va gia thanh cat bao quy dau, trong do co cac benh vien Nha nuoc va benh vien tu nhan de nam gioi co the tham khao chi tiet hon.

1. Benh vien Huu nghi Viet Duc

Trung tam Nam hoc, Benh vien Huu nghi Viet Duc la dia chi uy tin chuyen kham, dieu tri cac benh ve he tiet nieu - sinh duc o nam gioi. Them vao do, Benh vien Viet Duc von co the manh ve Ngoai khoa (Phau thuat),nam gioi hoan toan co the yen tam khi cat bao quy dau tai day.

Trung binh moi tuan, Trung tam Nam hoc nhan kham cho khoang 4-500 benh nhan, thuc hien 30-50 ca phau thuat va tieu phau dieu tri nhieu mat benh khac nhau lien quan bo phan sinh duc, he tiet nieu nam gioi.

Kinh nghiem cat bao quy dau tai Benh vien Viet Duc:

Nam gioi co the dang ki kham truoc khi cat bao quy dau tai khoa Kham benh, khoa Kham benh theo yeu cau C4 va Dieu tri theo yeu cau 1C. Tai khoa Kham theo yeu cau C4 va khoa Dieu tri theo yeu cau 1C, nam gioi co the dat lich kham truoc tai health de lua chon bac si va duoc kham dung gio hen.

Neu can cat bao quy dau, bac si se hen benh nhan den Trung tam de thuc hien. Nam gioi co the dang ki tai khoa Dieu tri theo yeu cau 1C de lua chon bac si, thoi gian lam tieu phau va nam dieu tri theo yeu cau.

Ngoai cat bao quy dau, Trung tam Nam hoc - Benh vien Viet Duc con nhan benh nhan kham chua bang Noi khoa va Ngoai khoa nhieu mat benh khac: Vo sinh; Roi loan cuong duong, xuat tinh; Viem duong tiet nieu; Tinh hoan an; Phau thuat noi ong dan tinh; Phau thuat dinh gioi...

2. Benh vien Nam hoc va Hiem muon Ha Noi

Benh vien Nam hoc va Hiem muon Ha Noi la benh vien chuyen khoa, co chuyen mon sau va kinh nghiem ve kham chua cac benh nam khoa. Nam gioi co the yen tam khi lua chon den cat bao quy dau.

Benh vien duoc dau tu may moc, trang thiet bi tien tien hien dai cung co so ha tang sach dep, khang trang. Tham kham va dieu tri cho benh nhan la cac chuyen gia, bac si gioi, giau kinh nghiem, hop tac chuyen mon voi cac co so y te uy tin hang dau hien nay nhu Benh vien Phu san Trung uong, Hoc vien Quan y, cac trung tam IVF Chau Au, Chau Uc va cac nuoc quanh khu vuc.

Kinh nghiem cat bao quy dau tai Benh vien Nam hoc va Hiem muon Ha Noi:

Benh vien lam viec tat ca cac ngay trong tuan, tu Thu 2 - Sang Chu nhat. Nam gioi co the di kham vao cac ngay cuoi tuan neu nhu khong sap xep duoc thoi gian trong tuan.

Nam gioi khong can den xep hang tu som vi luong benh nhan khong qua dong, quy trinh dang ki, lam thu tuc tai benh vien kha nhanh chong, thuan tien.

Khi den kham, dieu tri cac benh ve bao quy dau, nam gioi co the dat lich truoc qua health de duoc huong dan chi tiet quy trinh di kham, uu tien kham theo gio hen de nam gioi co the lua chon khung gio kham phu hop.

Doi ngu bac si, dieu duong tai Benh vien Nam hoc va Hiem muon Ha Noi - Anh: afhanoi.Com

3. Benh vien Bach Mai

Don vi Nam hoc Benh vien Bach Mai la mot trong nhung benh vien cong lap uy tin, duoc nhieu nam gioi tim hieu va lua chon khi co nhu cau kham chua benh nam khoa. Nam gioi co the hoan toan yen tam khi cat bao quy dau tai Benh vien Bach Mai nho vao uy tin, kinh nghiem, doi ngu y bac si gioi va may moc hien dai.

Don vi Nam hoc thuoc khoa Than - Tiet nieu tai Benh vien Bach Mai kham va dieu tri mot so benh lien quan den Dai, hep bao quy dau, Yeu sinh li, Roi loan cuong duong, Vo sinh - Hiem muon,... Tuy moi thanh lap chua lau, don vi da giup nhieu nam gioi khoe manh hon, tro lai cuoc song sinh hoat binh thuong.

Kinh nghiem cat bao quy dau tai Benh vien Bach Mai:

Nam gioi den kham, dieu tri cac benh ve Nam hoc, bao quy dau se kham tai khoa Than - Tiet nieu tang 5, nha P, Benh vien Bach Mai thay vi khoa Kham benh hay khoa Kham benh theo yeu cau.

Neu bao ve hoac nhan vien truc tai tang 1 hoi thong tin khi di vao toa nha dieu tri, ban chi can tra loi la toi kham tai khoa Than - Tiet nieu.

Do nhan duoc su tin tuong cua nhieu benh nhan nen phong kham hien tai da dong hon, nam gioi nen den benh vien som xep hang cho kham de co the nhan ket qua trong ngay va sap xep thoi gian lam tieu phau cat bao quy dau nhanh nhat co the.

Khuon vien Benh vien Bach Mai - Anh: wikipedia.Org

4. Benh vien Trung uong Quan doi 108

De dap ung nhu cau kham benh nam hoc ngay cang cao, Benh vien Trung uong Quan doi 108 da thanh lap phong kham Tiet nieu - Nam khoa, thuc hien kham va dieu tri chuyen sau, bai ban cac can benh kho noi, giup nam gioi khoe manh, tu tin hon.

Cac bac si Nam hoc tai Benh vien 108 chuyen kham, chan doan va dieu tri cac benh li lien quan den duong tiet nieu sinh san va sinh duc nam gioi, cac benh ve duong tieu duoi, duong dan tinh, duong vat, tinh hoan, vo sinh nam gioi,...

Kinh nghiem cat bao quy dau Benh vien 108:

Benh vien 108 la benh vien hang dac biet tuyen Trung uong nhung khong qua dong nhu Benh vien Bach Mai. Nam gioi khong muon cho kham qua lau nen dang ki di kham tai Benh vien 108.

Chuyen khoa Tiet nieu - Nam hoc tai Benh vien 108 co the manh ve cac thu thuat, phau thuat Nam khoa. Vi vay, lua chon cat bao quy dau tai day la hoan toan hop li. Nam gioi co the lua chon phuong phap cat bao quy dau nao phu hop voi dieu kien cua ban than.

Thoi gian cat bao quy dau tai Benh vien 108 rat nhanh, khoang 20 phut. Nam gioi co the xuat vien ngay trong ngay vi vet cat nho, it chay mau, khong can quay lai benh vien de cat chi.

Benh vien Trung uong Quan doi 108 co the manh ve thu thuat Nam khoa - Anh: health

Can chuan bi gi truoc va sau khi di cat bao quy dau?

Truoc khi cat bao quy dau

Chuan bi tam li on dinh, thoai mai.

Ve sinh bo phan sinh duc, bao quy dau that sach se bang nuoc am truoc khi di kham 3-5 ngay, 2 lan/ngay.

Chac chan khong co di ung thuoc te truoc do. Neu co tieu su di ung hoac chua tung su dung thuoc te thi can bao voi bac si.

Khong co cac benh li ve roi loan dong mau, cac benh li noi khoa khac (ho, viem phe quan,...)

Han che quan he tinh duc tu 3 - 7 ngay truoc khi cat bao quy dau.

Sau khi cat bao quy dau

Ve sinh duong vat nhe nhang bang nuoc muoi y te 2 lan/ngay sang va toi. Tham kho sau khi ve sinh. Thuong xuyen thay bang.

Chu y che do an uong. Nen an cac thuc pham lanh tinh, giau protein. Tranh cac thuc pham anh huong khong tot den qua trinh lanh vet thuong: Do nep gay mung mu, thit ga gay dau nhuc, hai san gay ngua ngay, rau muong gay seo loi,...

Khong quan he tinh duc it nhat trong vong 1 thang sau cat bao quy dau.

Tranh lam duong vat bi kich thich, cuong cung.

Tren day la mot so chia se cua health de tra loi cho cau hoi Cat bao quy dau bao nhieu tien? Cat bao quy dau o dau tot Ha Noi?. Mong rang bai viet se mang lai nhieu thong tin huu ich den cho ban doc.

Comentarios