Blogs Blogs

Atrás

Bu?ng tr?ng da nang là gì? Mang nguy hi?m không

Bu?ng tr?ng ?a nang là 1 b?nh s? liên quan ??n s? m?t cân b?ng hormone trong ng??i ch? em. H?i ch?ng này không nh?ng ?nh h??ng ??n kh? nang mang thai mà l?i gây nhi?u b?nh lý r?t l?n không gi?ng ? phái ??p.

Các bài liên quan:

1. Bi?u hi?n c?ng nh? d?u hi?u th??ng g?p c?a bu?ng tr?ng ?a nang là gì?

các d?u hi?u nh?n bi?t và d?u hi?u nh?n bi?t th??ng th?y c?a bu?ng tr?ng ?a nang bao g?m:

 • chu k? kinh nguy?t ko ??u: kinh nguy?t không ??u có kh? n?ng bao g?m thì có các th?i ?i?m dài không xu?t hi?n kinh nguy?t, l??ng hôm kinh nguy?t quá dài ho?c quá ng?n, thì có nh?ng giai ?o?n có s? l??ng máu quá m?c hay quá ít.
 • Bu?ng tr?ng ?a nang (PCOS) là m?t trong s? các nguyên do th??ng b?t g?p nh?t gây nên b?nh vô sinh n? gi?i.
 • Béo phì: thì có ??n 80% ch? em m?c bu?ng tr?ng ?a nang b? béo phì.
 • s? phát tri?n quá m?c c?a lông trên m?t, ng?c, b?ng ho?c ?ùi trên - ???c g?i là ch?ng m?c lông quá m?c, chi ph?i t?i h?n 70% ch? em b? bu?ng tr?ng ?a nang.
 • m?n tr?ng cá r?t nhi?u x?y ra sau tu?i thi?u niên cùng v?i không ?áp ?ng v?i nh?ng ph??ng pháp tr? thông th??ng
 • Da nh?n
 • Da dày, m?n, và th?m màu ? nh?ng ch? có n?p g?p (nách, c?, háng) - ???c g?i là ch?ng dày l?p gai ?en.
 • r?t nhi?u túi nh? ch?a ??y dung d?ch l?ng (túi nang) trong bu?ng tr?ng
 • https://healthinfo.webflow.io/tin-tuc/va-mang-trinh-bao-nhieu-tien

Bu?ng tr?ng ?a nang

hai. C?n nguyên nào gây ra bu?ng tr?ng ?a nang?

Cho dù tác nhân c?a PCOS ch?a ??y tìm ra, tuy v?y PCOS có nguy c? b? ?e d?a vì không ít y?u t? khác nhau. Nh?ng nhân t? này g?m kháng insulin, nâng cao hi?n t??ng hormone g?i là androgen và chu k? kinh nguy?t b? r?i lo?n.

Ngoài ra, m?t s? tác nhân không gi?ng li?u có s? liên quan nh?:

 • Di truy?n: ví nh? m? hay ch? (em) gái b? h?i ch?ng này thì kh? n?ng m?c b?nh này c?a b?n s? cao h?n b?n nam th??ng thì.
 • kh?u ph?n ?n u?ng: ch? ?? ?n giàu tinh b?t c?ng có nguy c? là nguyên nhân c?a b?nh.

https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/cach-giam-dau-bung-kinh-nhanh-nhat
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/xet-nghiem-giang-mai-het-bao-nhieu-tien
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/5-dia-chi-benh-vien-chua-va-cat-tuyen-mo-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-2019

3. Kháng insulin là gì?

Kháng insulin là c?p ?? nh?ng t? bào ng??i không liên quan v?i ch?c n?ng c?a insulin. Khi c? th? không liên quan ??i v?i insulin, giai ?o?n glucose trong máu s? t?ng lên. ?i?u này có nguy c? gây nên m?t l??ng r?t l?n insulin v?n ???c t?o ra ra trong quá trình c? th? ?ang n? l?c di chuy?n glucose vào t? bào. Kháng insulin có nguy c? gây ?ái ???ng. Nó c?ng có kh? n?ng là nguyên do gây nên b?nh gai ?en.

http://cacbenhnamkhoa.com/chi-phi-kham-nam-khoa-het-bao-nhieu-tien--12WEF988.html
http://cacbenhnamkhoa.com/4-dia-chi-phong-kham-tri-uy-tin-tai-ha-noi-hien-nay-12WEF98A.html
http://cacbenhnamkhoa.com/chi-phi-cat-tuyen-mo-hoi-nach-het-bao-nhieu-tien-12WEF99A.html
http://cacbenhnamkhoa.com/chi-phi-cat-tuyen-mo-hoi-nach-het-bao-nhieu-tien-12WEF99A.html
http://cacbenhnamkhoa.com/chi-phi-cat-tuyen-mo-hoi-nach-het-bao-nhieu-tien-12WEF99A.html
http://cacbenhnamkhoa.com/5-dia-chi-benh-vien-phong-kham-chua-tri-cat-tuyen-mo-hoi-nach-tai-ha-noi-12WEF99B.html

4. M?c ?? androgen cao tác ??ng gì t?i ng??i ph? n??

lúc c? th? t?o ra 1 l??ng androgen cao h?n m?c th??ng thì, có kh? n?ng d?n t?i c?n tr? bu?ng tr?ng trong v?n ?? b?n tr?ng t?ng tháng (g?i quá trình r?ng tr?ng). N?ng tr?ng thái androgen cao c?ng gây quá trình ti?n tri?n s?m c?a tóc cùng v?i m?n cóc th?y t?i nhi?u ch? em b? bu?ng tr?ng ?a nang.

5. Kinh nguy?t không ??u có th? gây c?p ?? gì?

https://www.rakennerahastot.fi/web/hongduyytuong365/home/-/blogs/phac-?o-chua-benh-viem-tinh-hoan-moi-nhat-tai-nam-gioi
https://www.rakennerahastot.fi/web/hongduyytuong365/home/-/blogs/nam-khoa-o-%C4%91au-tot-nhat-%C4%91ia-chi-kham-nam-khoa-uy-tin-o-ha-noi
https://inversionistas.hites.com/web/bacsituvan247/home/-/blogs/cat-tri-o-au-tot-nhat-chat-luong-nhat-ha-noi
http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/web/phong/home/-/blogs/mo-cat-tri-o-dau-ha-noi-chat-luong-nhat-ha-noi-ngay-nay
http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/web/phong/home/-/blogs/rong-kinh-la-gi-nguyen-nhan-cung-nhu-trieu-chung-cua-benh-rong-kinh
http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/web/phong/home/-/blogs/quy-trinh-chua-tri-viem-nhiem-tinh-hoan
https://www.sab.gov.co/web/bacsituvan247/home/-/blogs/cat-tri-o-au-ha-noi-tot-nhat-uy-tin-nhat-ha-noi
https://www.sab.gov.co/web/bacsituvan247/home/-/blogs/xet-nghiem-phu-khoa-mat-bao-nhieu-tien-cung-voi-luc-nao-nen-i-kham
http://www.icminozzimatera.it/web/bacsituvan247/home/-/blogs/mo-cat-tri-o-%C4%91au-thi-tot-chat-luong-nhat-ha-noi-ngay-nay
http://www.sp-church.org.tw/web/meatlahealthcare/home/-/blogs/13353224
https://www307.regione.toscana.it/web/clinichealthcare/home/-/blogs/phac-do-tri-viem-tinh-hoan-hien-dai-nhat-o-dan-ong
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/rong-kinh-la-gi-nhung-dau-hieu-cua-rong-kinh
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/kham-nam-khoa-o-dau-tot-nhat
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/benh-lau-la-gi-nguyen-nhan-benh-lau
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/chua-hoi-nach-tai-nha-don-gian
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/benh-hoi-nach-co-phai-do-an-hanh-khong
https://simplifier.net/guide/chi-phi-kham-phu-khoa-bao-nhieu-tien/chi-phi-kham-phu-khoa-va-khi-nao-can-di-kham-phu-khoa

Anterior
Comentarios