Blogs Blogs

Atrás

M?t s? gi?i pháp ch?a tr? viêm tinh hoàn nh? nào

ph??ng pháp ch?a tr? b?nh viêm tinh hoàn tùy theo nguyên nhân d?n t?i b?nh, chính là dùng thu?c kháng sinh, ch?ng viêm, gi?m ?au, n?m ngh? t?i gi??ng, c? ??nh l?i ph?n bìu và r?i lo?n thói quen sinh ho?t.

??c thêm: tri?u ch?ng li?t d??ng

1. Ch?n ?oán b? viêm tinh hoàn

Tr??c khi ?i?u tr? b? viêm tinh hoàn, bác s? c?n ph?i xét nghi?m lâm sàng ?? quan sát các d?u hi?u nh?n bi?t và ti?n hành các th?m khám c?n lâm sàng ?? tìm chính xác nguyên nhân d?n t?i b?nh, bao g?m:

 • Siêu âm tinh hoàn
 • xét nghi?m công th?c máu toàn ph?n
 • xét nghi?m l? sáo (?? c?m nh?n chlamydia cùng v?i b?nh l?u)
 • Th? n??c ?ái c?ng nh? xét nghi?m m?u n??c ?ái
 • N?u có b?t k? ch?t gì th?i ra t? "c?u bé", bác s? có nguy c? l?y m?u cùng v?i g?i t?i phòng tránh thí nghi?m ?? ki?m tra
 • m?t s? xét nghi?m n?u nghi ng? b?nh nhân b? các b?nh lây lan qua ???ng tình d?c

??c thêm: Vá màng trinh m?t bao nhiêu

2. Cách ch?a b? viêm tinh hoàn

bi?n pháp ?i?u tr? viêm nhi?m tinh hoàn th??ng ???c chuyên gia ch? ??nh tùy theo nguyên do gây ra b?nh, bao g?m:

 • Thu?c kháng sinh, n?u phát hi?n c?n nguyên nhi?m trùng vì vi khu?n (trong tình hu?ng b? l?u hay chlamydia, c? b?nh nhân c?ng nh? ??i tác ??u ph?i ???c ?i?u tr?)
 • Thu?c kháng viêm
 • Thu?c gi?m sút c?m giác ?au
 • ngh? ng?i t?i gi??ng, gia t?ng ph?n bìu c?ng nh? tinh hoàn
 • Ch??m l?nh khu v?c viêm nhi?m ?? gi?m sút s?ng c?ng nh? ?au ??n

?i?u tr? b?nh viêm tinh hoàn

Thu?c kháng sinh ???c ch? d?n trong tình hu?ng b?nh li?u có nguyên nhân là vì vi rút

3. Ph??ng pháp giúp s?c tr? b?nh viêm tinh hoàn

nh?ng l?i khuyên d??i ?ây giúp quá trình ch?a b? viêm tinh hoàn ??t k?t qu? cao h?n:

 • kh?u ph?n ?n u?ng h?p lý, áp d?ng k?t lu?n v?n ?? ?i?u tr? viêm tinh hoàn giai ?o?n ??u, tuy?t nhiên lúc b? s?t m?t r?t nhi?u n?ng s? l??ng, ng??i m?t m?i cùng v?i suy ki?t, c?n b? sung nh?ng ki?u món ?n chia s? r?t nhi?u n?ng s? l??ng, giàu protein, vitamin và u?ng nhi?u n??c

?au b?ng kinh làm sao h?t

 • r?a s?ch nách n??c ?m ho?c n??c l?nh: các b?nh nhân giai ?o?n k?p th?i c?n ph?i áp d?ng li?u pháp t?m n??c l?nh ?? làm gi?m phù n? c?ng nh? ch?y d?ch t? "c?u nh?". ??i v?i b?nh th?i k? mu?n, có th? t?m v?i n??c nóng ?? thúc t?ng gi?m s?ng viêm
 • Mang kh? s? d?ng c?a ho?t ??ng viên

??c thêm: bi?u hi?n vô sinh

 • l?y ph??ng pháp an toàn khi "làm chuy?n ?y" ?? tránh b? nh?ng b?nh lây nhi?m qua nh?ng con ???ng tình d?c
 • tâm s? v?i chuyên gia n?u ng??i b? b?nh d? b? viêm nhi?m ???ng ti?u
 • ??i v?i tr? nh?, có th? tiêm v?c xin ng?a b?nh quai m?c ?? phòng tránh nguy c? di?n ra b? viêm tinh hoàn do quai m?c
 • Trong khi ch?a tr?, ng??i b? b?nh c?n ph?i chú tr?ng ng?i ngh?, c? ??nh ph?n bìu. Lúc b?nh chuy?n t?i tr?ng thái áp-xe thì có nguy c? th?y m? ho?c d?ch ti?t ra t? tinh hoàn. Khi m? h?t thì giai ?o?n tb?nh nhân s? t?ng c??ng
 • Tái khám bác s? chuyên khoa n?u c?m th?y ?au d? d?i, li?u có bi?u hi?n s?t cao ho?c khó kh?n ti?u

??c thêm: ch?a li?t d??ng

Tái th?m khám bác s? chuyên khoa n?u c?m th?y ?au ??n d? d?i, li?u có tri?u ch?ng s?t cao hay khó ti?u

vi?c cho cùng v?i ch?a viêm tinh hoàn c?n ???c ti?n hành s?m, tránh tâm lý ng?n ng?i ?i khám, gây nên b?nh tr? thành n?ng n? h?n. M?t khác, ng??i b? b?nh c?n xây d?ng l?i s?ng lành m?nh, "lâm tr?n" tình d?c an toàn ?? tránh các tác h?i gây nên vì viêm tinh hoàn.

??c thêm: phòng khám ?a khoa h?ng th?nh 380 xã ?àn

chúng tôi ?a khoa H?ng Th?nh t? lâu ?ã tr? thành c? s? ?áng tin c?y dành k?t lu?n ?àn ông lúc c?n ph?i th?m khám cùng v?i tr? nh?ng b?nh t? nh?. Chuyên khoa khám nam khoa t?i H?ng Th?nh chuyên xét nghi?m, ?i?u tr? cùng v?i nh?n di?n k?p th?i nh?ng câu h?i s?c kh?e m?i liên quan ??n b? ph?n sinh s?n c?a ?àn ông, các ch?ng b?nh sinh lý, công d?ng có con và b?nh lây nhi?m qua nh?ng ???ng tình d?c,... Trong ?ó li?u có viêm nhi?m tinh hoàn.

??c thêm:

Comentarios