Blogs Blogs

Atrás

M?t s? l?u ý lúc d?n g?p bác s? ph? khoa l?n ban d?u

?i phòng khám ph? khoa uy tín ? c?u gi?y là v?n ?? gây vô cùng quan tr?ng v?i ph? n?, tuy?t nhiên nh?ng ai trong l?a tu?i sinh con. Khi th?m khám ph? khoa l?n m?i ??u, không ít nam gi?i li?u có tâm lý e ng?i. Nh?ng mà quá trình xét nghi?m vô cùng ??n gi?n, mau chóng c?ng nh? không gây không ít ?au.

1. Khi nào nên th?m khám ph? khoa l?n ??u?

ph? n? nên b?t m?i ??u ti?n hành l?n xét nghi?m ph? khoa ban ??u trong l?a tu?i t? 13 t?i 15 tu?i. Ngày nay, không ít phái ??p th??ng hay nh?n th?y lo s? tr??c khi quy?t ??nh ?i khám bác s? ph? khoa l?n ??u tiên trong ??i.

?ó là ?i?u bình th??ng. N?u có th?, ch? em ph? n? c?n trao ??i v?i nam gi?i thân gia ?ình, cha m? vì ?i?u ?ó s? giúp mang ??n c?m giác tho?i mái h?n. Trong khi th?m khám, b?n c?ng có nguy c? bày t? c?m giác lo s? ?? bác s? chuyên khoa bi?t và xác ??nh ph??ng pháp tr?n an tinh th?n k?t lu?n b?n.

https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/cach-giam-dau-bung-kinh-nhanh-nhat
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/xet-nghiem-giang-mai-het-bao-nhieu-tien
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/5-dia-chi-benh-vien-chua-va-cat-tuyen-mo-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-2019
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/5-dia-chi-benh-vien-chua-va-cat-tuyen-mo-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-2019
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/5-dia-chi-benh-vien-chua-va-cat-tuyen-mo-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-2019
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/xet-nghiem-giang-mai-het-bao-nhieu-tien
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/xet-nghiem-giang-mai-het-bao-nhieu-tien

2. Th?m khám ph? khoa l?n m?i ??u ???c th?c hi?n th? nào?

th?m khám ph? khoa l?n ??u tiên ??n thu?n ch? là m?t cu?c nói chuy?n gi?a b?n và chuyên gia. Nh?ng mà, bác s? c?ng có kh? n?ng ch? d?n k?t lu?n b?n ti?n hành các xét nghi?m nh?t ??nh.

trong quá trình ki?m tra, chuyên gia th??ng s? h?i nhi?u th?c m?c v? chính mình b?n cùng v?i gia ?ình. M?t trong s? chúng có kh? n?ng m?i quan h? ??n v?n ?? cá nhân, ch?ng h?n nh? chu k? kinh ho?c thói quen sinh ho?t tình d?c (bao bao g?m c? "làm chuy?n ?y" tình d?c qua nh?ng con ???ng âm ??o, vi?c quan h? mi?ng hay qua h?u môn). N?u hoang mang v? v?n ?? b?o m?t ki?n th?c, hãy th?ng th?n trao ??i ??i v?i bác s? chuyên khoa tr??c lúc gi?i ?áp b?t c? th?c m?c nào ?? ??m b?o hi?u bi?t ???c duy trì bí m?t.

Các bài vi?t h?u ích:

 

Comentarios