Blogs Blogs

Atrás

M?n r?p là nh? nào cùng v?i nguyên nhân lây nhi?m th? nào

b?nh m?n r?p là b?nh lây nhi?m qua ???ng tình d?c (STD) th??ng th?y, và b?t k? ng??i nào có "yêu" tình d?c ??u có nguy c? g?p ph?i. ?a s? các ng??i nhi?m virut này ??u không có tri?u ch?ng. M?c dù không có d?u hi?u c?a b?nh, m?n r?p v?n có th? lây nhi?m sang b?n tình.

??c thêm: m?n cóc sinh d?c nam gi?i

I. B?nh m?n r?p là gì?

m?n sinh d?c là b?nh STD b? d?n t?i vì hai d?ng virut. Chúng ???c g?i là virut m?n sinh d?c lo?i m?t (HSV-1) cùng v?i virut b?nh m?n r?p lo?i 2 (HSV-2).

https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/cach-giam-dau-bung-kinh-nhanh-nhat
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/xet-nghiem-giang-mai-het-bao-nhieu-tien
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/5-dia-chi-benh-vien-chua-va-cat-tuyen-mo-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-2019
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/5-dia-chi-benh-vien-chua-va-cat-tuyen-mo-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-2019
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/5-dia-chi-benh-vien-chua-va-cat-tuyen-mo-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-2019
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/xet-nghiem-giang-mai-het-bao-nhieu-tien
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/xet-nghiem-giang-mai-het-bao-nhieu-tien

II. M?n sinh d?c ???ng mi?ng là gì?

Herpes sinh d?c mi?ng th??ng vì HSV-1 gây c?ng nh? có th? d?n ??n l? môi ho?c r?p ? ho?c c?n k? khu v?c khoang mi?ng. Tuy v?y, h?u h?t b?n nam m?c nhi?m b?nh này ??u ch?a có tri?u ch?ng. Ph?n ?a nh?ng ng??i b? b?nh m?n r?p sinh d?c khoang mi?ng ??u b? lây nhi?m lúc còn nh? hay trong giai ?o?n v? thành niên b?i vì có ch?m phi tình d?c qua con ???ng n??c b?t.

http://cacbenhnamkhoa.com/chi-phi-kham-nam-khoa-het-bao-nhieu-tien--12WEF988.html
http://cacbenhnamkhoa.com/4-dia-chi-phong-kham-tri-uy-tin-tai-ha-noi-hien-nay-12WEF98A.html
http://cacbenhnamkhoa.com/chi-phi-cat-tuyen-mo-hoi-nach-het-bao-nhieu-tien-12WEF99A.html
http://cacbenhnamkhoa.com/chi-phi-cat-tuyen-mo-hoi-nach-het-bao-nhieu-tien-12WEF99A.html
http://cacbenhnamkhoa.com/chi-phi-cat-tuyen-mo-hoi-nach-het-bao-nhieu-tien-12WEF99A.html
http://cacbenhnamkhoa.com/5-dia-chi-benh-vien-phong-kham-chua-tri-cat-tuyen-mo-hoi-nach-tai-ha-noi-12WEF99B.html

III. Thì có s? liên quan nào gi?a b?nh m?n r?p v?i m?n r?p sinh d?c mi?ng không?

m?n r?p ???ng mi?ng b?i vì HSV-1 có th? m?c lây nhi?m t? mi?ng t?i c? quan sinh d?c thông qua quan h? tình d?c quan h? b?ng mi?ng. ?ó là lý vì t?i sao m?t t? l? b?nh m?n r?p l?i xu?t phát t? HSV-1.

IV. M?n r?p sinh d?c hay g?p nh? v?y nào?

Herpes sinh d?c là b?nh ph? bi?n ? Hoa K?. C? sáu ng??i thu?c l?a tu?i 14 ??n 49 li?u có 1 b?n nam m?c b?nh m?n r?p sinh d?c.

V. B?nh m?n r?p lây nhi?m nh? v?y nào?

B?n có th? b? nhi?m m?n r?p sinh d?c lúc "yêu" tình d?c qua ???ng mi?ng, "cô bé" ho?c h?u môn ??i v?i ng??i b?nh.

N?u không m?c b?nh m?n r?p sinh d?c, b?n có kh? n?ng nhi?m n?u s? v?i virut m?n r?p sinh d?c thì có trong:

  • V?t l? m?n r?p;
  • N??c b?t (n?u b?n trai c?a b?n b? nhi?m b?nh m?n r?p sinh d?c mi?ng) ho?c tinh d?ch (n?u b?n tình c?a b?n b? nhi?m b?nh m?n r?p sinh d?c);
  • Da ? khu v?c khoang mi?ng n?u b?n gái c?a b?n nhi?m b?nh m?n r?p ???ng mi?ng, hay da t?i vùng sinh s?n n?u b?n ??i c?a b?n b? nhi?m m?n sinh d?c.

B?n có th? m?c b?nh m?n r?p sinh d?c t? ng??i yêu ngay c? lúc nh?ng m?n sinh d?c c?a h? ch?a th?y ra ngoài hay lúc h? b? m?c tuy nhiên l?i ch?a bi?t. C?ng có th? m?c m?n r?p n?u b?n ???c "yêu" tình d?c v?i ???ng mi?ng t? ng??i yêu m?c m?n r?p mi?ng.

B?n s? không m?c m?n r?p t? b? b?n c?u, ga gi??ng ho?c b? b?i, hay t? vi?c s? vào m?t s? ?? v?t lân c?n ch?ng h?n nh? ?? b?c, xà ?? phòng hay kh?n t?m. N?u b?n còn li?u có v?n ?? nào khác v? ph??ng th?c lây lan c?a b?nh m?n r?p, hãy trao ??i nh?ng quan ng?i c?a b?n v?i nhà cung c?p d?ch v? ch?m sóc s?c kh?e.

____________________________________

??c thêm:

https://www.rakennerahastot.fi/web/hongduyytuong365/home/-/blogs/phac-?o-chua-benh-viem-tinh-hoan-moi-nhat-tai-nam-gioi
https://www.rakennerahastot.fi/web/hongduyytuong365/home/-/blogs/nam-khoa-o-%C4%91au-tot-nhat-%C4%91ia-chi-kham-nam-khoa-uy-tin-o-ha-noi
https://inversionistas.hites.com/web/bacsituvan247/home/-/blogs/cat-tri-o-au-tot-nhat-chat-luong-nhat-ha-noi
http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/web/phong/home/-/blogs/mo-cat-tri-o-dau-ha-noi-chat-luong-nhat-ha-noi-ngay-nay
http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/web/phong/home/-/blogs/rong-kinh-la-gi-nguyen-nhan-cung-nhu-trieu-chung-cua-benh-rong-kinh
http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/web/phong/home/-/blogs/quy-trinh-chua-tri-viem-nhiem-tinh-hoan
https://www.sab.gov.co/web/bacsituvan247/home/-/blogs/cat-tri-o-au-ha-noi-tot-nhat-uy-tin-nhat-ha-noi
https://www.sab.gov.co/web/bacsituvan247/home/-/blogs/xet-nghiem-phu-khoa-mat-bao-nhieu-tien-cung-voi-luc-nao-nen-i-kham
http://www.icminozzimatera.it/web/bacsituvan247/home/-/blogs/mo-cat-tri-o-%C4%91au-thi-tot-chat-luong-nhat-ha-noi-ngay-nay
http://www.sp-church.org.tw/web/meatlahealthcare/home/-/blogs/13353224
https://www307.regione.toscana.it/web/clinichealthcare/home/-/blogs/phac-do-tri-viem-tinh-hoan-hien-dai-nhat-o-dan-ong
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/rong-kinh-la-gi-nhung-dau-hieu-cua-rong-kinh
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/kham-nam-khoa-o-dau-tot-nhat
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/benh-lau-la-gi-nguyen-nhan-benh-lau
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/chua-hoi-nach-tai-nha-don-gian
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/benh-hoi-nach-co-phai-do-an-hanh-khong
https://simplifier.net/guide/chi-phi-kham-phu-khoa-bao-nhieu-tien/chi-phi-kham-phu-khoa-va-khi-nao-can-di-kham-phu-khoa

Comentarios