Blogs Blogs

Atrás

N?o b? thai 3 tháng d?u c?n ph?i l?u ý m?t s? gì

phá thai ? ?âu là th?c m?c mà không ít n? gi?i câu h?i nh?t, c?ng là ?i?u mà không nam gi?i ph? n? nào mong mu?n. Tuy nhiên, vì có thai bên ngoài mong mu?n, thai m?c d? t?t b?m sinh, thi?u s?c kh?e ?? mang thai hay m?t s? lý do khác làm cho ch? em ph? n? m?t ?i ch?n l?a nào không gi?ng bên ngoài n?o b? thai. D??i ?ây là 17 câu h?i c?n ph?i l?u ý khi n?o phá thai 3 tháng ??u.

1. N?o phá thai là gì?

N?o phá thai là ph??ng pháp ?ình ch? thai nghén b?ng ph?u thu?t ?? lo?i b? phôi thai hay thai nhi cùng v?i nhau thai ra kh?i d? con ho?c l?y thu?c phá thai.

https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/cach-giam-dau-bung-kinh-nhanh-nhat
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/xet-nghiem-giang-mai-het-bao-nhieu-tien
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/5-dia-chi-benh-vien-chua-va-cat-tuyen-mo-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-2019
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/5-dia-chi-benh-vien-chua-va-cat-tuyen-mo-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-2019
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/5-dia-chi-benh-vien-chua-va-cat-tuyen-mo-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-2019
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/xet-nghiem-giang-mai-het-bao-nhieu-tien
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/xet-nghiem-giang-mai-het-bao-nhieu-tien

2. B? thai ba tháng ??u là gì?

h?u h?t nh?ng tr??ng h?p phá thai ???c th?c hi?n trong ba tháng m?i ??u, do ?ây ???c coi là m?t trong s? các th?i gian phá thai an toàn nh?t. ?? gi? gìn m?c an toàn ch?n ?oán b?n thân và k?t qu? b? thai, b?n c?n ??nh v? t?i 1 ??a ch? y t? tin c?y, tin c?y và ?áng tin c?y ?? làm b? thai d??i s? giúp s?c c?a h? th?ng thi?t b? máy móc y t? hi?n ??i.

b? thai trong ba tháng m?i ??u có kh? n?ng ???c ti?n hành b?ng ti?u ph?u (ví d? nh? n?o hút thai) ho?c v?i ph??ng pháp dùng thu?c. Th?c t? hi?n nay, n?o hút thai là ph??ng pháp b? thai ph? bi?n nh?t.

3. Phá thai ngo?i khoa ???c ti?n hành nh? v?y nào?

bác s? s? ??t d?ng c? m? v?t vào âm ??o c?a b?n ?? b?c l? c? t? cung. M?t ?ng hút thông ???c k?t n?i ??i v?i máy b?m hút thai chân không s? ???c ??a vào c? d? con ?? hút thai cùng v?i nhau thai ra bên ngoài.

4. Nh?ng d?ng thu?c gi?m ?au nào ???c s? d?ng tr??c khi phá thai?

5. ?i?u gì s? di?n ra sau lúc phá thai ba tháng ??u?

Sau ph?u thu?t phá thai, b?n s? ng?i ngh? t?i phòng ph?c h?i. Sau 1 gi?, b?n có kh? n?ng v? nhà. Trong m?t vài tr??ng h?p, có nguy c? b? chu?t rút trong m?t hay 2 ngày Sau ?ó. C?p ?? ch?y máu âm h? có th? kéo dài t?i 2 tu?n.

6. B? thai n?i khoa ???c ti?n hành nh? th? nào?

b? thai n?i khoa trong ba tháng ban ??u không nên ph?u thu?t ho?c gây mê, tuy nhiên c?n thi?t xét nghi?m không ít l?n t?i nh?ng phòng khám chuyên khoa ch?t l??ng, tin c?y. Nh?ng lo?i thu?c d?n ??n s?y thai nh? thu?c s? d?ng ho?c thu?c ???c ??t vào âm ??o. B?n có th? s? d?ng chúng ngay t?i nhà mà không c?n ??n phòng khám phá thai an toàn.

7. M?t s? tri?u ch?ng sau lúc l?y thu?c phá thai là gì?

m?t s? lo?i thu?c ???c l?y trong b? thai n?i khoa s? d?n ??n ch?y máu tr?m tr?ng h?n không ít so ??i v?i th?i k? kinh nguy?t th??ng thì. Xu?t hi?n m?t s? tri?u ch?ng nh? chu?t rút nghiêm tr?ng, bu?n nôn, s?t, ?n l?nh. B?n có kh? n?ng l?y thu?c suy gi?m ?au ??n không kê ??n, trong tr??ng h?p quan tr?ng, bác s? s? kê toa thu?c suy gi?m ?au ??n m?nh h?n ph?ng ?oán b?n. ?? b? thai hoàn t?t, s? m?t t?m vài hôm hay vài tu?n.

8. Thì có nên ?i tái khám sau khi b? thai b?ng thu?c không?

Trong kho?ng 2 tu?n sau khi b? thai v?i thu?c, b?n c?n ph?i t?i phòng khám chuyên khoa uy tín ?? xét nghi?m xem li?u r?ng v?n ?? b? thai t?ng hoàn t?t ch?a. N?u b?n v?n có thai sau khi s? d?ng thu?c, b?n có nguy c? ???c ch?n ?oán l?y 1 li?u thu?c khác ho?c ph?i b? thai v?i ph?u thu?t.

9. Phá thai ba tháng gi?a th?i k? mang thai là gì?

phá thai ba tháng gi?a th?i k? mang thai ???c làm khi bào thai ?ã t?ng ???c h?n 13 tu?n. Nó ???c làm b?ng ph?u thu?t nong g?p thai (D&E) hay b?ng thu?c (phá thai n?i khoa). Phá thai v?i th? thu?t li?u có ít h?u qu? h?n so ??i v?i b? thai n?i khoa. ?a s? phái ??p b? thai ba tháng gi?a thai k? ??u ph?i b? thai v?i ph?u thu?t.

10. Phá thai ba tháng gi?a th?i k? thai nghén ???c làm nh? v?y nào?

Tr??c khi ti?n hành phá thai, chuyên gia s? l?y thu?c ?? làm giãn c? t? cung cùng v?i Ti?p ?ó gây mê toàn thân hay gây ra tê c? t? cung ?? gi?m ?au. Bào thai s? ???c dùng ra qua âm h? v?i ph?u thu?t nong g?p thai (D&E). Cu?i cùng, chuyên gia s? dùng ?ng hút ?? ??a nh?ng ph?n còn sót l?i trong c? d? con ra bên ngoài.

11. Nh?ng tri?u ch?ng sau khi phá thai ngo?i khoa gi?a th?i k? mang thai là gì?

Trong 1 hay 2 ngày sau th? thu?t phá thai, b?n có th? g?p nh?ng giai ?o?n ?au nh?c hay chu?t rút. ??ng th?i, tr?ng thái xu?t huy?t âm h? có th? lâu ngày t?i 2 tu?n.

12. Phá thai n?i khoa gi?a thai k? ???c làm nh? th? nào?

b? thai n?i khoa ba tháng gi?a th?i k? mang thai th??ng hay ???c ti?n hành ? b?nh vi?n n?i b?n có kh? n?ng ???c theo dõi trong su?t quá trình. M?t s? lo?i thu?c ???c l?y ?? gây ra s?y thai có kh? n?ng ???c ??a vào "cô bé", dùng v?i mi?ng, tiêm vào d? con ho?c tiêm qua nh?ng ???ng truy?n mao m?ch (IV). Nh?ng d?ng thu?c này khi?n t? cung th?t bóp c?ng nh? tr?c xu?t bào thai ra ngoài. Bác s? chuyên khoa s? k?t lu?n b?n s? d?ng thu?c suy gi?m ?au ho?c d?n t?i tê c? t? cung.

13. C?n ph?i làm gì sau lúc b? thai n?i khoa gi?a thai k??

nh?ng lo?i thu?c gây nên s?y thai th??ng hay b?t m?i ??u phát huy tác d?ng trong t?m 12 gi?. Dù th?i ?i?m ?? hoàn t?t vi?c b? thai không d? dàng có nguy c? ?oán chu?n xác, nh?ng, th??ng thì v?n ?? b? thai s? hoàn t?t trong vòng 12 ??n m?t ngày. Thu?c có nguy c? gây nên m?t s? tác d?ng ph? nh? bu?n nôn, s?t và tiêu ch?y.

14. Nh?ng tai bi?n có nguy c? di?n ra lúc phá thai?

phá thai v?i ph??ng pháp n?i khoa b? thai b?ng thu?c ho?c ngo?i khoa ?ôi khi có nguy c? gây m?t s? tai bi?n tr?m tr?ng sau b? thai nh?:

  • bào thai v?n còn trong d? con c?a ch? em ph? n?, ??c bi?t là ??i v?i tình hu?ng phá thai v?i thu?c
  • nhi?m trùng
  • xu?t huy?t n?ng n? (b?ng huy?t)
  • t?n th??ng t? cung cùng v?i m?t s? b? ph?n khác bi?t.

15. Nh?ng d?u hi?u nào nên b?t g?p chuyên gia sau khi phá thai?

N?u b?t k? d?u hi?u nào sau ?ây di?n ra, hãy ??n ngay b?nh vi?n chuyên khoa ?? ???c ?i?u tri:

  • ?au ??n b?ng hay ?au vùng eo l?ng d? d?i
  • xu?t huy?t quá ?? (b?ng huy?t)
  • S?t cao

16. Khi nào c?n ph?i l?y bi?n pháp phòng tránh thai sau khi phá thai?

B?n có nguy c? mang b?u ngay sau khi phá thai, ngay c? tr??c lúc kinh nguy?t c?a b?n tr? l?i. ?a s? các cách ng?a thai sau lúc b? thai có nguy c? ???c b?t m?i ??u vào cùng ngày b? thai.

17. M?t s? ?e d?a s?c kh?e lâu dài t? v?n ?? phá thai?

nh?ng ph? n? lo l?ng r?ng b? thai có th? chi ph?i t?i s?c kh?e trong t??ng lai c?a h?. ?a s? phá thai 1 l?n không ?e d?a t?i ch?c n?ng mang thai c?a b?n hay nguy c? h?u qu? thai trong t??ng lai. V?i phái ??p b? thai có nguy c? có kh? n?ng tr?m c?m ho?c nh?ng v?n ?? s?c kh?e khác bi?t.

??c thêm:

 

Comentarios