Blogs Blogs

Atrás

Nh?ng ph??ng pháp ch?a ch?ng hôi nách h?u hi?u nh?t ngày nay

li?u có không ít ph??ng pháp ch?a hôi nách ?ang ???c r?t nhi?u ng??i dùng Ngày nay c?ng nh? nh?n xét hi?u qu?. ?âu là ph??ng pháp ch?a tr? mùi hôi nách h?u hi?u, h?p lý cho bi?t b?n, hãy cùng tham kh?o.

??c thêm: nguyên nhân gây hôi nách

1. Tác nhân gây nên hôi nách

b?nh hôi nách b?i tuy?n m? ch?ng hôi nách th?i ra nh?ng ch?t l?ng ??c ch?a lipid, protein, s?t lúc vi rút phân h?y s? t?o mùi không d? ch?u. Các nguyên nhân gây mùi hôi nách th??ng b?t g?p là:

 • Di truy?n: nghiên c?u ch? ra, hôi nách có th? di truy?n c?c k? cao th??ng th?y trong các gia ?ình, gia t?c. M?t s? gia ?ình mà c? b? c?ng nh? m? ??u b? ch?ng hôi nách thì ch?c n?ng ??i con b? di truy?n lên ??n 80%. Còn n?u ch? có 1 trong hai nam gi?i b? thì ch?c n?ng di truy?n c?ng lên ??n 50%.
 • B?nh lý: m?t s? nam gi?i b? các b?nh lý v? gan, th?n, h? tiêu hóa hay m?t s? b?n kho?n v? da, n?m, …c?ng có nguy c? m?c mùi hôi nách, gây ra mùi không d? ch?u.
 • T?ng tuy?n bài ti?t: ng??i thì có hai tuy?n ?ào th?i eccrine c?ng nh? apocrine thì tuy?n eccrine ??m nh?n trách nhi?m ?i?u hòa thân nhi?t, còn tuy?n apocrine l?i ch?u vai trò ?ào th?i ra mùi ng??i, b?i ho?t ??ng quá m?c có nguy c? ti?t ra mùi r?t hôi.
 • thói quen t?i b?n, v? sinh kém: t?i b?n, r?a ráy kém trên ng??i th??ng hay li?u có không ít vi rút, m? hôi c?ng ?ào th?i ra không ít h?n. B?i vì th? mà d?n ??n hi?n t??ng v?n ??ng gi?i m? hôi c?a vi khu?n càng tr? nên m?nh m?, giai ?o?n mùi hôi tr? nên tr?m tr?ng h?n.
 • c?ng th?ng, lo s? kéo dài: Tâm tr?ng lo l?ng ho?c lo l?ng khi?n cho nh?ng tuy?n m? hôi l?n ti?t ra r?t nhi?u axit béo t?i lo?i d?ch th?, khi b?t g?p nh?ng virus trên da, chúng s? bi?n thành m?t lo?t axit béo không khu?y ??u, gây mùi khó ng?i.
 • ?n u?ng thi?u khoa h?c: m?t s? ?? ?n ?n quá m?c nh? hành, t?i, ?t, h?t tiêu, … ho?c m?t s? qu?n áo u?ng thì có c?n nh? r??u ho?c cafein nh? cà phê, ….gây nên ch?ng hôi nách trên ng??i.

??c thêm: b?nh vi?n tr? hôi nách

2. Top 25 gi?i pháp ch?a b?nh hôi nách dân gian t?i nhà h?u hi?u

b?nh viêm cánh t?i tình hình nh? có th? s? d?ng nh?ng bi?n pháp dân gian ?? ?i?u tr? b?i chúng lành ??c tính, an toàn c?ng nh? ?em l?i m?t s? chuy?n bi?n tích c?c cho nam gi?i b?. Thì có 25 gi?i pháp tr? mùi hôi nách dân gian ???c nhi?u ng??i dùng.

2.1. Ph??ng pháp ch?a b?nh hôi nách ??i v?i mu?i

mu?i nghe nói t?i ??i v?i kh? n?ng sát trùng trùng trong y t?, vô cùng không khó ki?m cùng v?i mua v?i giá thành vô cùng r?. Bi?n pháp tr? b?nh viêm cánh b?ng mu?i ?ã t?ng tr? nên gi?i pháp dân gian ???c s? d?ng khá ph? bi?n trong nh?ng tr??ng h?p ch?ng hôi nách nh?, nh?t th?i.

??c thêm: viêm quy ??u

Th?c hi?n:

 • ch?n ?oán mu?i tinh lên ch?o c?ng nh? ??o nóng cho bi?t t?i lúc mu?i rút h?t n??c tr? thành khô.
 • Sau ?ó mang giã nát hay có kh? n?ng dùng máy xay nghi?n nhuy?n ?? s? d?ng.
 • thoa tr?c ti?p lên vùng da t?i vùng nách cùng v?i ?? t?m kho?ng 15 phút Ti?p ?ó r?a s?ch l?i ??i v?i n??c.

2.2. ?i?u tr? mùi hôi nách s?m ??i v?i g?ng

Trong ?ông Y g?ng ch?a 25% tinh d?u, 30% ch?t cay, có th? ng?n ti?t m? hôi, giúp cho vùng nách luôn khô ráo cùng v?i thoáng khí. Không ch? có th?, ch?t cay c?a g?ng t??i còn có tác d?ng kìm ch? cùng v?i ng?n ng?a s? phát tri?n c?a virus d?n ??n mùi, giúp cho m?c ?? ch?ng hôi nách d?n ???c kh?c ph?c.

Th?c hi?n:

 • g?ng t??i r?a s?ch, ép l?y n??c c?t Sau ?ó ch?t thêm vào ½ chanh.
 • Sau lúc t?m, lau khô ch? nách, bôi ??u dung d?ch lên ?? da có th? h?p th? ???c nh?ng dinh d??ng t?t h?n h?t.

l?u ý không bôi lên các v?t th??ng h? ?? tránh ng?a ngáy cùng v?i xót.

??c thêm: tuy?n ti?n li?t là gì

2.3. Tr? hôi hi?u qu? nách b?ng chanh

qu? chanh ch?a hàm l??ng axit nitric có ??c tính sát khu?n và kh? mùi c?c k? h?u hi?u. Ngoài ra, chanh ch?a l??ng vitamin C vô cùng d?i dào s? giúp se khít l? chân lông bên ngoài da, gây tr?ng ch? da d??i cánh tay.

Th?c hi?n:

 • C?t mi?ng chanh t??i thành các lát m?ng c?ng nh? ??p lên khu v?c da t?i h? nách.
 • ??t t?m 15 phút Sau ?ó v? sinh l?i v?i n??c nóng.

2.4. ?i?u tr? hôi nách b?ng chè xanh h?u hi?u

Chè xanh có công d?ng thanh nhi?t, gi?i ??c, thanh l?c ng??i, l?i ti?u, an th?n. Chè xanh ch?a không ít ch?t ch?ng oxy hóa và kháng khu?n giúp cho xóa b? ch?ng hôi nách hi?u qu?.

Th?c hi?n:

 • dùng 8 – 10 lá chè xanh, r?a s?ch tr?n ??i v?i mu?i, gói trong mi?ng v?i s?ch s?.
 • R?i xát lên vùng nách trong 10 – 15 phút Ti?p ?ó r?a l?i b?ng n??c s?ch s?.

??c thêm: u x? tuy?n ti?n li?t

2.5. Ch?a mùi hôi nách h?u hi?u b?ng phèn chua

b?ch phàn ch?a nhôm sunfat li?u có công d?ng gi?i ??c, sát khu?n, sát khu?n, hút ?m cùng v?i hút mùi c?n ???c dùng ?i?u tr? b?nh viêm cánh. Phèn chua có m?c phí r?, ???c bán không ít n?i mà ph??ng pháp s? d?ng c?ng c?c k? ??n gi?n.

Th?c hi?n:

 • dùng 50g phèn chua ??p thành c?c nh? R?i cho b?ch phàn vào n?i ??t c?ng nh? ch?ng lên.
 • Tr?ng ??n lúc nào b?ch phàn rút h?t n??c, dùng ra ?? ngu?i ?em nghi?n th?t m?n cùng v?i b? vào 1 chi?c l? ?? l?y d?n.
 • hàng ngày ??u ??n s? d?ng 1 s? l??ng v?a ph?i b?ch phàn ch?ng bôi lên khu v?c nách sau khi ?ã v? sinh s?ch s?.

2.6. ?i?u tr? ch?ng hôi nách v?i lá tr?u không

lá tr?u không thì có tính kh? trùng vô cùng cao, làm cho thu nh? l? chân lông khu v?c nách, không nên viêm nhi?m m?t s? tuy?n m? hôi v?n ??ng và ?i?u tr? v?nh vi?n.

Th?c hi?n:

 • s? d?ng lá tr?u không r?a s?ch, vò ho?c vò nát ??p lên vùng da nách.
 • massage trong 15 – 20 phút Ti?p ?ó r?a l?i ??i v?i n??c s?ch s?.

??c thêm: ?i?u tr? viêm l? tuy?n c? t? cung b?ng thu?c

2.7. Ph??ng pháp ch?a hôi nách b?ng gi?m táo

Gi?m táo ch?a axit acetic giúp kh? trùng và kh? mùi hôi hi?u qu? c?n s? d?ng trong v?n ?? tr? b?nh hôi nách.

Th?c hi?n: dùng 1 ph?n d?m tr?n ??i v?i 3 ph?n n??c R?i ?? dung d?ch b?ng bình x?t phun vào nách trong 5 – 10 phút R?i th?m khô l?i da.

2.8. Gi?i pháp làm cho nách h?t hôi v?i ph?n rôm

Ph?n rôm mùi th?m d? ch?u ch?a không ít nguyên t? vi l??ng thì có công d?ng hút ?m ? m?t s? khu v?c tuy?n m? hôi nh? nách, b?n ho?c khu v?c có n?p g?p.

Th?c hi?n: dùng m?t s? l??ng nh? ph?n rôm bôi lên ch? nách, làm th??ng xuyên.

2.9. Tr? hôi nách v?i d?u d?a

Tinh d?u d?a ch?a không ít axit li?u có ch?c n?ng kh? mùi c?ng nh? các ch?t kháng khu?n t?t, H?n n?a d?u d?a hoàn toàn không khó ki?m c?ng nh? an toàn v?i m?i làn da.

Th?c hi?n:

 • l?y d?u d?a nguyên ch?t thoa lên ch? da ? vùng nách trong 15 – 20 phút ?? các d??ng ch?t ng?m sâu vào da.
 • Sau ?ó r?a l?i ??i v?i xà bông ho?c n??c s?ch s?.

??c thêm: t?c vòi tr?ng có bi?u hi?n gì

2.10. ?i?u tr? b?nh viêm cánh v?i m??p ??ng

kh? qua ch?a hàm l??ng ch?t oxy hóa cao cùng v?i m?t s? ch?t kháng khu?n giúp lo?i b? mùi vô cùng h?u hi?u ?? kh? ch?ng hôi nách.

Th?c hi?n: dùng lá kh? qua r?a s?ch, giã nát dùng n??c c?t thoa vào vùng nách ?ã t?ng r?a ráy trong t?m 15 – 20 phút Sau ?ó r?a l?i ?i kèm n??c ?m.

2.11. Cách ch?a b?nh viêm cánh v?i lá ?i

Lá ?i ch?a r?t nhi?u ??i t??ng ch?t ch?ng oxy hóa cùng v?i kháng khu?n c?n th??ng ???c dùng ?? ch?a b?nh hôi nách t?n g?c.

Th?c hi?n: Lá ?i r?a s?ch s?, giã nát b? ph?n bã s? d?ng n??c ??p lên vùng da t?i h? nách kho?ng t?m 15 – 20 phút R?i r?a s?ch v?i n??c s?ch s?.

??c thêm: cách ?i?u tr? viêm âm ??o

2.12. Cách tr? b?nh viêm cánh b?ng tr?ng gà và r??u tr?ng

Tr?ng gà không ch? giúp cho d??ng da làm cho ??p ch?a tr? m?n mà l?i là li?u pháp ??c tr? b?nh hôi nách h?u hi?u khi k?t h?p ?i kèm r??u.

Th?c hi?n:

 • dùng 2 qu? tr?ng gà cùng 150ml r??u tr?ng t? ch?ng c?t.
 • ?? r??u lên t?m v?i m?ng, lau vùng nách ??n khi t?m v?i khô
 • Tr?ng gà lu?c, bóc v? l?n lên vùng nách trong t?m 10 phút

2.13. Tr? b?nh hôi nách v?i b?ng phi?n

B?ng phi?n có ??c tính kh? trùng m?nh m?, mùi th?m không khó ch?u c?ng nh? kh? mùi t?t c?n ph?i ???c dùng ?? xóa b? mùi hôi ng??i, ch?ng hôi nách.

Th?c hi?n:

 • l?y 3g b?ng phi?n (long não) vào 20ml c?n 50 giai ?o?n, ??y kín n?p ?? b?ng phi?n t? tan.
 • làm s?ch nách s?ch Sau ?ó thoa h?n h?p này lên.
 • ngày thoa 2 l?n, liên ti?p trong 10 ngày s? xu?t hi?n hi?u qu?.

??c thêm: tri?u ch?ng li?t d??ng

2.14. ?i?u tr? b?nh hôi nách v?i rau ngò

Rau ngò ch?a tinh ch?t kháng khu?n t?t giúp cho ch? da c?a b?n ???c làm s?ch t?i ?a, không còn mùi l? bay ra t? khu v?c cánh.

Th?c hi?n:

 • Rau ngò r?a s?ch, giã nhuy?n pha thêm m?t ít mu?i tinh tr?ng.
 • làm s?ch khu v?c nách s?ch Sau ?ó lau khô, ??p rau ngò v?a giã nhuy?n lên, sau 20 phút r?a s?ch s? ??i v?i n??c l?nh.

2.15. Ch?a b?nh hôi nách v?i cà chua

Cà chua ch?a d??ng ch?t lycopene cùng v?i ch?t ch?ng oxy hóa giúp cho thu h?p l? chân lông, mang ??n tác d?ng d??ng ?m cho da, ?ánh b?t m?n, kh? mùi hôi vùng nách.

Th?c hi?n:

 • Cà chua chín r?a s?ch s? và tán nhuy?n ??i v?i n??c ?m.
 • xoa ??u lên da k?t h?p mát xa t? t? ?? các ho?t ch?t trong cà chua ng?m lên da trong kho?ng 20 phút, Sau ?ó r?a s?ch l?i b?ng n??c ?m.
 • ti?n hành 3 – 4 l?n/tu?n s? ch?n ?oán b?n m?t k?t qu? t?t.

??c thêm: khám ph? khoa hà n?i

2.16. Gi?i pháp tr? mùi hôi nách b?ng baking soda

Baking Soda có th? t?y c?ng nh? kh? mùi, ?i kèm ?ó là còn ??c tính sát trùng tuy?t v?i nên th??ng hay ???c dùng ?? ch?a b?nh viêm cánh h?u hi?u.

Th?c hi?n:

 • dùng b?t baking soda thoa lên khu v?c nách ?ã t?ng làm s?ch ?? hút d?u c?ng nh? di?t m?t s? vi rút gây ra mùi.
 • hay l?y b?t baking soda tr?n ??i v?i chút mu?i hòa tan vào n??c r?a s?ch nách liên ti?p ?? r?a ráy c?ng nh? lo?i b? mùi ng??i.

??c thêm: phá thai b?ng thu?c giá bao nhiêu

2.17. Ph??ng pháp ?i?u tr? mùi hôi nách b?ng kem ?ánh r?ng

Kem ?ánh r?ng ch?a thành ph?n là mu?i tinh Florua nh? CaF2,, SnF2 li?u có tác d?ng sát khu?n, lo?i b? hôi nách.

Th?c hi?n:

 • r?a ráy s?ch s? ch? nách, Sau ?ó xoa kem ?ánh r?ng tr?c ti?p vào khu v?c da nách.
 • mát xa t? t? khu v?c nách trong 30 phút Ti?p ?ó r?a l?i ??i v?i n??c s?ch.

??c thêm: giá khám ph? khoa

2.18. ?i?u tr? ch?ng hôi nách b?ng c? c?i tr?ng

C? c?i tr?ng ch?a nhi?u acid có tác d?ng lo?i b? mùi hôi c?ng nh? ch?n ??ng s? xâm nh?p c?a vi khu?n có h?i, tuy?t nhiên li?u có ch?t cay giúp cho kh? mùi hi?u qu? c?ng nh? li?u có ch?c n?ng gây mát cho vùng da ? vùng nách, gi?m sút ti?t m? mùi hôi nách.

Th?c hi?n:

 • s? d?ng 100g c?a cái tr?ng và 100g g?ng r?a s?ch s?, ép l?y n??c c?t.
 • khu?y ??u 2 lo?i n??c ép này thành 1 h?n h?p và s? d?ng ?? bôi lên ch? nách hàng ngày.
 • ph?i h?p massage t? t? s? khi?n t?ng hi?u qu? rõ r?t sau m?t th?i ?i?m dùng.

??c thêm: d?u hi?u b? vô sinh

2.19. Ch?a tr? b?nh hôi nách v?i b?t long não và g?ng t??i

B?t long não c?ng nh? g?ng t??i k?t h?p v?i nhau ?em t?i ??c ?i?m sát trùng c?c k? cao, xóa b? mùi hôi ch? nách.

Th?c hi?n:

 • dùng r? cùng v?i c? c? g?ng t??i ?em ph?i khô c?ng nh? nghi?n thành b?t m?n.
 • Ti?p ?ó khu?y ??u cùng long não thêm m?t chút n??c ?? tr? thành dung d?ch s?t thoa lên nách 1 ngày.
 • gi? trên da t?m kho?ng phút R?i r?a s?ch b?ng n??c s?ch s? c?ng nh? massage t? t?.

2.20. Ch?a tr? b?nh viêm cánh v?i r??u tr?ng b?ng phèn chua

R??u và b?ch phàn li?u có ??c thù kháng khu?n, sát khu?n cùng v?i kh? mùi hôi. S? k?t h?p r??u tr?ng c?ng nh? phèn chua c?i thi?n ch?c n?ng, lo?i b? mùi hôi vùng nách hi?u qu?.

Th?c hi?n:

 • xay b?ch phàn thành nh?ng viên nh? và ?? 1 ph?n b?ch phàn, 2 ph?n r??u cùng v?i c?t t?i n?i thoáng mát s? s? d?ng ???c t?m kho?ng 3 – 5 ngày.
 • hàng ngày sau khi r?a ráy s?ch s? khu v?c nách, dùng h?n h?p này xoa lên vùng da s? giúp cho khu v?c da ng?n ?ào th?i m? hôi khá nhi?u c?ng nh? xóa b? mùi.

??c thêm: b?nh rong kinh

2.21. ?i?u tr? hôi nách v?i lá b?c hà v?i mu?i tinh

B?c hà li?u có ch?a r?t nhi?u ch?t menthol hình thành h??ng th?m c?a lá b?c hà và c?ng hàng ??u nó s? cho 1 tác d?ng b?t ng? trong ch?a hôi nách. Ph?i h?p b?c hà ??i v?i mu?i tinh s? mang t?i hi?u qu? t?t h?n kh? khu?n, kh? b?nh hôi nách.

Th?c hi?n:

 • B?c hà r?a s?ch, ?i kèm mu?i vò nát R?i cho vào bát.
 • ??p lên nách ph?ng ?oán t?i lúc có c?m giác h?n h?p ?ã khô, Sau ?ó r?a s?ch s?.
 • làm 2 – 3 l?n/tu?n ?? mang l?i h?u hi?u.

??c thêm: b?nh vi?n ch?a hôi nách

2.22. M?o tr? b?nh viêm cánh ??i v?i rau má

Rau má ch?a nhi?u ??i t??ng khoáng ch?t giúp cho tránh mùi và t?ng ?ào th?i m? hôi, lo?i b? vi rút h?u hi?u.

Th?c hi?n:

 • l?y rau má r?a s?ch c?ng nh? ?? ráo c?t thành ?o?n nh? ?em tán nát R?i thêm chút mu?i R?i nghi?n nhuy?n Sau ?ó l?c s? d?ng n??c.
 • R?i thoa lên vùng nách và massage kho?ng t?m 10 phút Sau ?ó r?a v?i n??c s?ch s?.

2.23. ?i?u tr? mùi hôi nách t?i nhà v?i lá dâu t?m

Lá dâu t?m ngoài công d?ng tr? ho thì có ??m, phù n?, toát m? hôi tr?m, …thì còn ch?a tr? ch?ng hôi nách h?u hi?u.

Th?c hi?n:

 • Lá dâu t?m ?em r?a s?ch s? ?un cùng rau má Sau ?ó v?t dùng n??c dùng trong 1 tu?n.
 • ti?n hành ??u ??n ?? mùi hôi nách s?m tan bi?n.

??c thêm: sùi mao ga

2.24. Bi?n pháp ch?a m? hôi nách dân gian t? b? k?t

B? k?t ch?a nhi?u ch?t kháng khu?n, khi?n vi trùng không th? thâm nh?p vào tuy?n bã nh?n ?? d?n ??n b?nh viêm cánh, M?t khác còn giúp cho ?c ch? s? sinh sôi c?a vi rút, tránh mùi hôi c? th?.

Th?c hi?n:

 • s? d?ng lá b? k?t n??ng chín lúc li?u có mùi h??ng, l?y b? k?t còn nóng l?n qua l?n l?i khu v?c nách.
 • làm ??u ??n ?? mùi hôi nhanh không còn n?a.

2.25. Tr? mùi hôi nách v?i v? cam

V? cam ch?a r?t nhi?u khoáng ch?t c?ng nh? d??ng da có tác d?ng ch?a tr? t?ng tuy?n m? hôi và ng?n mùi h?u hi?u.

Th?c hi?n:

 • V? cam t??i ?em ph?i khô Ti?p ?ó nghi?n nát thành b?t tr?n cùng n??c hoa th? h?ng hay s?a t??i thành h?n h?p
 • thoa h?n h?p này lên vùng nách 15 phút sau r?a s?ch v?i n??c s?ch.
 • th?c hi?n liên t?c ?? b?nh viêm cánh s?m không còn n?a.

??c thêm: b?nh vi?n nam h?c

3. Top 5 gi?i pháp ch?a tr? b?nh viêm cánh ??i v?i cách hi?n ??i

ngoài ph??ng pháp ?i?u tr? hôi nách dân gian thì ch?a ch?ng hôi nách v?i cách tiên ti?n c?ng ???c nhi?u b?n nam quan tâm. ??c bi?t ??i v?i m?t s? ng??i mùi hôi nách n?ng n? c?n ph?i l?a ch?n ph??ng pháp này.

3.1. C?t tuy?n m? b?nh hôi nách

ph?u thu?t c?t tuy?n m? hôi nách là bi?n pháp ch?a tr? ? khu v?c, nh?m lo?i b? t?i ?a m?t s? tuy?n m? hôi t?i nách, Do ?ó làm gi?m t?ng bài ti?t m? hôi t?i ch? da.

Tr??c lúc th? thu?t, ng??i b? b?nh ???c khi?n m?t s? ki?m tra c? b?n: công th?c máu, ?ông máu c? b?n, …Gây tê t?i khu v?c, ti?n hành ph?u thu?t nh?m xóa b? t?i ?a t? ch?c da luy?n t?p trung không ít tuy?n m? hôi.

Sau ti?u ph?u, ng??i b? b?nh ???c ch? d?n thay th? b?ng, ch?m sóc v?t th??ng. C?t ch? sau t?m kho?ng 10 ngày và ch?m sóc vùng s?o ti?u ph?u. H?u hi?u gi?m bài ti?t mùi có th? lên t?i 90%.

??c thêm: ch?a b?nh tr? ? ?âu t?t

3.2. Hút tuy?n n?i soi m? mùi hôi nách

bi?n pháp n?i soi lo?i b? tuy?n m? hôi ch? nách là 1 gi?i pháp hi?n ??i và có hi?u qu? trong v?n ?? ch?a ch?ng hôi nách. Gi?i pháp này ch? nên chích m?t l? nh? trên da ch? nách, Ti?p ?ó ??a công c? y khoa vào lo?i b? tuy?n m? b?nh viêm cánh.

Trên ch? tuy?n m? b?nh viêm cánh ?ã ?ánh d?u, các chuyên gia nam khoa s? chích m?t l? nh? R?i ??a d?ng c? n?i soi vào ? trong. Trên m?i ??u ?ng hút ?ã t?ng ???c g?n camera cùng v?i ?èn chi?u sáng giúp cho bác s? có kh? n?ng ??n gi?n quan sát ??c tr?ng phía bên trong.

Sau khi th? thu?t xong, b?nh nhân s? ???c v? sinh s?ch s? ?? h?n ch? viêm nhi?m, b?ng ép vùng nách ?? tránh v?n ?? da co rúm l?i cùng v?i gây nên s?o.

??c thêm: cach chua benh viem am dao

bi?n pháp này s? giúp b?n nam m?c hôi nách có c? h?i tr? t?i 50 – 60% ch?ng hôi nách. Quá trình th? thu?t x?y ra mau chóng c?ng nh? ??n gi?n, tuy v?y, s? ?? l?i v?t s?o ? vùng nách ho?c không mang ??n hi?u qu? 1 cách v?nh vi?n.

??c thêm: ch?a b?nh tr? ? ?âu

3.3. Công ngh? Ultra Dry

li?u pháp ?i?u tr? ch?ng hôi nách Ultra Dry s? d?ng ánh sáng Laser c?ng nh? sóng siêu âm v?i xung n?ng c?c m?nh chi ph?i sâu t?i cu?i l?p trung bì c?nh nang lông (n?i luy?n t?p trung tuy?n m? hôi nách), cùng ? vi rút và toàn b? màng nh?y t?i vùng ? vùng nách cánh tay. Vì v?y xóa b? toàn b? virus cùng khu v?c màng nh?y d?n t?i ch?ng hôi nách nh? nhàng mà không h? khó ch?u.

ti?n hành ti?u ph?u theo ph??ng pháp Ultra Dry x?y ra trong 60 phút ??i v?i 5 b??c d? dàng sau:

 • B??c 1: chuyên gia th?m khám, R?i ??nh v? khoanh vùng tuy?n b?nh viêm cánh.
 • B??c 2: r?a ráy vùng nách, làm d?n ??n tê.
 • B??c 3: Chi?u sóng siêu âm vào ch? ch?a tr? ?? ??t cháy tuy?n m? mùi hôi nách.
 • B??c 4: l?y d?ng c? n?i soi ??a tuy?n m? mùi hôi nách ra ngoài.
 • B??c 5: Ch??m l?nh, ngh? ng?i và b?n vi?n.

chú ý sau lúc ch?a tr? ra v? c?n ph?i tránh v?n ??ng m?nh, không s? d?ng qu?n áo quá ch?t, không s? d?ng s?n ph?m ch?m sóc da chi ph?i tr?c tuy?n ??n ch? nách.

??c thêm: khám sinh lý nam ? ?âu

3.4. Laser plasma

?i?u tr? hôi nách b?ng li?u pháp Laser plasma s? xóa b? d?t ?i?m các chân r? ?ng làm t?ng ti?t m? hôi, ??ng th?i ng?n không cho bi?t virus d?n t?i mùi thì có c? h?i ti?n tri?n c?ng nh? v?n ??ng tr? l?i. V?i thao tác ??n gi?n, l?y công ngh? Laser plasma tia ??t sâu h?ch hôi d??i l? chân lông, ch? sau vài phút s? v? sinh tuy?n m? hôi.

chi phí khám nam khoa

bi?n pháp ?i?u tr? laser plasma làm theo 5 b??c sau:

 • B??c 1: ki?m tra, tìm, ?ánh d?u khoanh vùng tuy?n m? hôi t?i khu v?c tr?
 • B??c 2: ? tê theo tình hình, ?? c?ng nh? nhu c?u khách hàng, không d?n ??n c?m giác ?au trong su?t quá trình làm.
 • B??c 3: s? d?ng ph??ng pháp Laser plasma ??t sâu h?ch hôi d??i l? chân lông.
 • B??c 4: bôi s?n ph?m ??c tr?
 • B??c 5: D?n dò, gi?i ?áp ch?m sóc ? nhà.

chú ý sau lúc ch?a ra v? nên không nên ho?t ??ng m?nh, không l?y r??u bia cùng v?i m?t s? qu?n áo cay nóng.

??c thêm: b? rong kinh làm sao h?t

3.5. K? thu?t Double MiraDry

li?u pháp tr? ch?ng hôi nách Double MiraDry áp d?ng n?ng s? l??ng vi sóng (microwave) v?i nhi?t c?p ?? lên 70 tr?ng thái C, ?? tiêu h?y hoàn toàn tuy?n m? hôi cùng v?i tuy?n hôi ? vùng nách. K?t qu? s? kh? hoàn toàn ch?ng t?ng ?ào th?i m? hôi c?ng nh? mùi hôi nách, h?u hi?u ?i?u tr? kh?i có th? lên ??n 90%.

nh?ng b??c tr? c?ng r?t d? th?c hi?n, x?y ra trong 30 phút g?m có 5 b??c:

 • B??c 1: chuyên gia th?m khám cùng v?i t? v?n tình tr?ng b?nh mùi hôi nách.
 • B??c 2: làm s?ch vùng nách s?ch, ?ánh d?u các v? trí c?n ph?i ch?a và gây nên tê c?c b?.
 • B??c 3: bôi 1 l?p gel bôi tr?n ho?c th?ch KY ?? t?ng h?u hi?u ph?ng ?oán quá trình hút chân không c?a máy Double MiraDry.
 • B??c 4: l?y máy Double MiraDry di?t tr? hoàn toàn tuy?n m? hôi c?ng nh? tuy?n hôi t?i d??i vùng cánh tay khu v?c nách.
 • B??c 5: ch?m d?t quá trình ch?a, bác s? ch? ??nh và ch? ??nh cách ch?m sóc ch? da t?i vùng nách ?? vi?c ch?a ??t k?t qu? cao nh?t.

??c thêm: viêm nhi?m bao quy ??u

V?a r?i là 5 bi?n pháp ch?a b?nh viêm cánh v?i cách tiên ti?n. Nh?ng v?i nh?ng cách này c?ng không th? tr? mùi hôi nách m?t gi?i pháp d?t ?i?m b?i b?nh hôi nách thu?c h? th?n kinh giao c?m bài ti?t ra, m?c phí th?c hi?n các gi?i pháp này c?ng vô cùng t?n kém.

4. L?y l?n kh? mùi ?? gi?i quy?t mùi hôi ch? nách

l?y l?n xóa b? mùi ???c coi là cách tr? ch?ng hôi nách d? th?c hi?n, ti?n d?ng nh?t trong s? m?t s? gi?i pháp ch?a b?nh hôi nách k? trên. Th?c t? hi?n nay trên th? tr??ng ?ang l?u hành m?t s?n ph?m l?n nách không mùi. 1 S?n ph?m ??t chu?n Châu Âu, ???c B? Y t? Vi?t b?n nam c?p phép l?u hành:

 • Không h??ng li?u, không mùi
 • Không n?ng m?c ?? c?n, không d?n ??n nh?n dính
 • Không ?? l?i nh?ng v?t ? vàng áo trên da

??c thêm:

Comentarios