Blogs Blogs

Atrás

Tr? b?nh xu?t tinh s?m b?ng k? thu?t dân gian

m?t s? ph??ng pháp cach tri benh xuat tinh som không nên thu?c t?i gia v?a an toàn, bài ti?t ki?m, l?i kín ?áo c?n ph?i ???c nhi?u b?n nam quan tâm tìm hi?u, s? d?ng. Tuy nhiên, nhi?u nam ?ã r?i vào c?nh ng? “d? khóc d? c??i” b?i bi?n pháp này. M?i b?n ??c theo dõi bài vi?t ?? bi?t cách th?c áp d?ng và m?t s? chú ý giúp cho vi?c tr? b? xu?t tinh s?m ??m b?o an toàn, hi?u qu?.

?i?u tr? xu?t tinh s?m nh? th? nào?

1. Thành ph?n nào có kh? n?ng dùng gi?i pháp ?i?u tr? xu?t tinh s?m không c?n ph?i thu?c?

b? b?nh xu?t tinh s?m luôn là n?i ni?m khó chia s?, khi?n cho cánh mày râu x?u h?, m?c c?m. Gi?i pháp ?i?u tr? xu?t tinh s?m không nên thu?c luôn nh?n ???c s? s?n ?ón không ch? b?i tính an toàn, ti?t ki?m mà chúng còn ?áp ?ng ???c tâm sinh lý gi?u b?nh c?a ?a s? b?n nam.

song, không ph?i t?t c? thành ph?n ??u h?p lý ??i v?i gi?i pháp tr? ch?ng xu?t tinh s?m ? nhà. Th?c t?, cách ?i?u tr? này li?u có hi?u qu? ch?m c?ng nh? kh? n?ng nguy hi?m y?u. ??ng mày râu m?i nhi?m b?nh, tình tr?ng b?nh nh?, c?n s? d?ng.

ng??i nhi?m b?nh t?i c?p ?? bình quân cùng v?i tr?m tr?ng, có nguy c? dùng ch?n l?a l?c nh?ng ph??ng pháp phù h?p giúp c?i thi?n c?ng nh? ?n ??nh h?u hi?u ?i?u tr? ch?ng xu?t tinh s?m b?ng thu?c ho?c ph?u thu?t. C?n li?u có quá trình tr? l?i, cho phép c?a bác s? chuyên khoa tr? trong quá trình l?y nh?ng cách này.

Các ??i t??ng ?i?u tr? xu?t tinh s?m không c?n dùng thu?c

sau ?ây, chúng tôi s? gi?i thi?u ??n b?n ??c chi ti?t các gi?i pháp ch?a ch?ng xu?t tinh s?m không c?n thu?c h?u hi?u cùng v?i ph?m vi dùng theo nhóm ??i t??ng.

2. S? d?ng m?o dân gian ch?a xu?t tinh s?m

Trong dân gian li?u có l?u truy?n r?t nhi?u m?o t?n d?ng ngu?n th?o d??c d?i dào quanh v??n nhà ?? tr? xu?t tinh s?m.

2.1 tr? ch?ng xu?t tinh s?m ngay t?i nhà v?i g?ng

g?ng t??i n??ng tr? phóng tinh s?m: chu?n b? m?t c? g?ng, ?em r?a s?ch, ph?ng ?oán lên b?p n??ng ??n lúc g?ng t??i khô cùng v?i teo l?i. B? h?t l?p v? phía ngoài, s? d?ng dao c?t thành mi?ng nh?, ?n tr?c tuy?n hay hãm trà s? d?ng.

Ng?m g?ng tr??c lúc ng?: Tr??c khi ?i ng? 10 phút, ng?m m?t lát g?ng t??i t?ng ??p d?p vào mi?ng.

s? d?ng n??c g?ng m?t ong: g?ng t??i r?a s?ch s?, c?o v?, ??a vào máy ép s? d?ng n??c. Tr?n n??c g?ng t??i ??i v?i m?t ong u?ng 3 l?n/ngày, liên ti?p 2-3 tháng.

Ch?a xu?t tinh s?m t?i nhà v?i g?ng

ph??ng pháp này có nguy c? s? d?ng cho bi?t ?a s? thành ph?n ch?ng xu?t tinh s?m. Ch? thì có m?t nhóm m?t s? nam h?n ch? s? d?ng g?ng g?m:

 • nam gi?i m?c ho, ?i ?ái, ?i ??i ti?n ra máu
 • b?nh nhân ti?u ???ng
 • b?n nam nhi?m b?nh lý tim m?ch
 • b?nh nhân s?t rét
 • nam gi?i v?a ti?n hành ph?u thu?t

Các bài vi?t có th? b?n quan tâm:

https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/cach-giam-dau-bung-kinh-nhanh-nhat
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/xet-nghiem-giang-mai-het-bao-nhieu-tien
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/5-dia-chi-benh-vien-chua-va-cat-tuyen-mo-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-2019
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/5-dia-chi-benh-vien-chua-va-cat-tuyen-mo-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-2019
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/5-dia-chi-benh-vien-chua-va-cat-tuyen-mo-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-2019
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/xet-nghiem-giang-mai-het-bao-nhieu-tien
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/xet-nghiem-giang-mai-het-bao-nhieu-tien

2.2 ch?a b?nh xu?t tinh s?m t?i nhà b?ng lá l?t

Lá l?t ??c tính ?m, b? t? và ph?, gi?m m?c ?? m?n c?m c?a "c?u bé", lâu ngày th?i ?i?m giao h?p. Bên c?nh ?ó, lá l?t còn có tác d?ng t?ng c??ng l?u thông máu, suy gi?m nh?c m?i x??ng kh?p, phòng tránh nh?ng b?nh sinh s?n, nâng cao kh? n?ng mi?n d?ch.

Lá l?t có nguy c? s? d?ng nh? 1 bài thu?c nam ho?c 1 th?c ph?m ch?a ch?ng xu?t tinh s?m ngay t?i nhà hi?u qu?.

Lá l?t s?c thành thu?c: s? d?ng 1 n?m lá l?t t??i, r?a s?ch s?, ngâm qua v?i n??c mu?i Ti?p ?ó v?t ra, ?? ráo. Cho lá l?t vào ?m, thêm 300ml n??c s?ch, ?un sôi trong 5 phút, v?t dùng n??c s? d?ng h?t trong hôm.

Lá l?t cu?n th?t bò: chu?n b? 200g th?t bò b?m nhuy?n ??p gia v? v?a ?n. L?y lá l?t t?ng r?a s?ch s?, ngâm qua n??c mu?i ?? cu?n th?t bò thành ?ã t?ng lát ch? nh?. ?em n??ng ch? lá l?t th?t bò trên b?p than ??n khi các m?t vàng ??u. S? d?ng ?n cùng b?a c?m liên ti?p.

Lá l?t om l??n: s?p 500g th?t l??n t?ng r?a ráy, c?t khúc, ??p cùng gia v?. Ph?ng ?oán l??n vào n?i ??t om chín Ti?p ?ó ?? n??c c?t d?a vào ?un sôi, thêm lá l?t t?ng c?t khúc vào ??o ??u cùng v?i th??ng th?c.

nh?ng nam gi?i b? nóng trong (nhi?t mi?ng, khô môi, b?c h?a, táo bón…) không nên l?y lá l?t. Các ch?t trong lá l?t có nguy c? gây t??ng tác thu?c, ng??i b?nh c?n tham kh?o ý ki?n bác s? chuyên khoa n?u ?ang ch?a tr? ??i v?i các d?ng thu?c khác.

http://cacbenhnamkhoa.com/chi-phi-kham-nam-khoa-het-bao-nhieu-tien--12WEF988.html
http://cacbenhnamkhoa.com/4-dia-chi-phong-kham-tri-uy-tin-tai-ha-noi-hien-nay-12WEF98A.html
http://cacbenhnamkhoa.com/chi-phi-cat-tuyen-mo-hoi-nach-het-bao-nhieu-tien-12WEF99A.html
http://cacbenhnamkhoa.com/chi-phi-cat-tuyen-mo-hoi-nach-het-bao-nhieu-tien-12WEF99A.html
http://cacbenhnamkhoa.com/chi-phi-cat-tuyen-mo-hoi-nach-het-bao-nhieu-tien-12WEF99A.html
http://cacbenhnamkhoa.com/5-dia-chi-benh-vien-phong-kham-chua-tri-cat-tuyen-mo-hoi-nach-tai-ha-noi-12WEF99B.html

2.3 tr? b?nh xu?t tinh s?m không nên thu?c v?i lá h?

Lá h? là v? thu?c quen thu?c li?u có công d?ng b? th?n tráng d??ng, gia t?ng sinh s?n ??ng mày râu h?u hi?u. Trong lá h? thì có ch?a hàm s? l??ng r?t l?n m?t s? d??c ch?t t? nhiên t?t ch?n ?oán sinh lý ?àn ông nh?: Photpho, magie, fructose…

Cách ch?a xu?t tinh s?m b?ng lá h?

bi?n pháp th?c hi?n:

 • s? d?ng 500g lá h? r?a s?ch, ngâm v?i n??c mu?i tinh Ti?p ?ó r?a l?i ??i v?i n??c s?ch s?. Sau lúc lá h? ráo n??c ?em c?t khúc, ??a vào máy giã hay giã nát l?y n??c c?t, u?ng ngày hai l?n, liên ti?p trong 1 tu?n.

2.4 R??u thu?c ?i?u tr? ch?ng xu?t tinh s?m

dùng r??u ngâm là m?t gi?i pháp tr? xu?t tinh s?m không s? d?ng thu?c ???c nhi?u cánh mày râu yêu thích. Song, b?n ??c tr??c khi l?y c?n ph?i v?n d?ng ý ki?n bác s? b?i vì không ph?i ng??i nào c?ng có nguy c? áp d?ng ph??ng pháp ch?a tr? này.

??c bi?t l?u ý ??i v?i b?n nam li?u có ti?n s? b? nh?ng b?nh v? huy?t áp, tim m?ch, gan, th?n, ti?n ?ình…

trong khi ch?a tr?, ng??i b? b?nh c?ng ch? nên phép l?m d?ng r??u ?? nh?u nh?t. R??u thu?c ch? c?n ph?i s? d?ng 20 - 30ml/ngày. L?m d?ng không nh?ng lãng m?c phí mà còn gây nên l?i cho s?c kh?e.

2.5 ch?a b?nh xu?t tinh s?m t?i gia v?i r??u ngâm dâm d??ng ho?c

Dâm d??ng ho?c thì có tác d?ng tráng d??ng, b? th?n, m?nh gân c?t, khu phong tr? không cao, giúp t?ng c??ng sinh d?c phái m?nh h?u hi?u.

cách th?c hi?n:

 • B??c 1: Sao dâm d??ng ho?c

Tr??c lúc ngâm r??u, lá dâm d??ng ho?c c?n ph?i ???c ?em sao vàng. Có th? l?a ch?n sao ??i v?i mu?i tinh, v?i r??u, ??i v?i b? ho?c m? dê.

 • B??c 2: s?p m?t bình th?y tinh, c? 500g dâm d??ng ho?c thì ngâm v?i 3 lit r??u.
 • B??c 3: ?? bình r??u ngâm t?i n?i thoáng mát, h?n ch? ánh n?ng mi?n phí, ngâm 1 tu?n là có nguy c? s? d?ng ra s? d?ng. M?i ngày dùng 1-2 chén nh? vào m?t s? b?a hàng ??u.

2.6 gi?i pháp tr? b? xu?t tinh s?m ngay t?i nhà ??i v?i r??u ba kích

gi?ng dâm d??ng ho?c, ba kích c?ng là m?t ki?u th?o d??c có công n?ng b? th?n, tráng d??ng ???c áp d?ng t? lâu trong Y h?c c? truy?n,

ph??ng pháp ti?n hành ngâm r??u ba kích:

 • B??c 1: l?a ch?n c?ng nh? s? ch? ba kích

Lõi ba kích ch?a có nhi?u d??ng ch?t, ?em ngâm cùng không ch? khi?n cho t?n di?n tích mà còn chi ph?i không t?t t?i h??ng v? c?a r??u. Vì th?, b?n ??c có nguy c? l?a ch?n mua ba kích t?ng rút lõi hay mua ba kích t??i v? t? rút lõi.

c?n ph?i ch?n l?a ba kích già, li?u có l?p bên ngoài s?n sùi, ba kích tím t?t h?n ba kích tr?ng. Ba kích ?em r?a s?ch, dùng bàn ch?i nh? chà xát ch?n ?oán h?t ??t bên ngoài c?. Có th? ?em ph?i khô ho?c s? d?ng ba kích t??i ?? ngâm r??u luôn.

 • B??c 2: Ngâm r??u

s?p bình th?y tinh s?ch, khô, x?p ba kích vào R?i ?? r??u vào ngâm. 1Kg ba kích t??i ngâm cùng 5 lít r??u, 1kg ba kích khô ngâm cùng 8 lít r??u. Ch?n l?a r??u thì có n?ng tr?ng thái t? 47- 50 hi?n t??ng.

?em bình r??u ??t n?i khô ráo, tránh ánh n?ng tr?c ti?p hay chôn xu?ng ??t trong 2-3 tháng là có kh? n?ng dùng ???c. Tuy nhiên, th?i ?i?m l?y t?t h?n h?t là t? 7 tháng tr? ?i.

Ngoài ra, m?t s? d?ng r??u ngâm khác nh? r??u ngâm nhung h??u, r??u ngâm r? cau, r??u ngâm linh chi, r??u ngâm nhân sâm, r??u ngâm ?ông trùng h? th?o… c?ng có công d?ng vô cùng t?t giúp s?c ch?a tr? xu?t tinh s?m.

2.7 B?m huy?t tr? b? xu?t tinh s?m

?ây là gi?i pháp ch?a b?nh xu?t tinh s?m có xu?t x? t? ?ông y giúp nâng cao s?c kh?e sinh s?n an toàn, h?u hi?u.

các v? trí huy?t ??o t?t ch?n ?oán sinh lý b?n nam g?m:

 • Huy?t n?i quan
 • Huy?t h?i âm
 • Huy?t khúc c?t
 • Huy?t khí h?i
 • Huy?t th?n du
 • Huy?t quan nguyên
 • Huy?t m?nh môn
 • Huy?t tam âm giao

bi?n pháp này c?n ???c làm b?i các bác s?, ph??ng pháp viên li?u có trình ?? ?? ??m b?o tìm ?úng huy?t, làm ?úng ph??ng pháp châm c?u.

N?u tìm sai l?ch huy?t, ?nh h??ng l?c không ??, b?m huy?t không ?úng bi?n pháp không nh?ng không hi?u qu? mà l?i khi?n cho b?nh nhân ?au h?n.

3. ?n gì ch?ng xu?t tinh s?m

r?t nhi?u tìm hi?u ?ã t?ng ch? ra r?ng, kh?u ph?n ?n dinh d??ng thích h?p, cung c?p m?t s? th?c ph?m t?t k?t lu?n sinh d?c ??ng mày râu li?u có ích trong vi?c kéo dài th?i ?i?m quan h?. Gi?i pháp tr? xu?t tinh s?m không nên thu?c này có nguy c? dùng ch?n ?oán m?i thành ph?n.

Cách ch?a xu?t tinh s?m qua ?n u?ng

bài vi?t này là danh sách nh?ng ?? ?n giúp cho quý ông kéo dài cu?c yêu nh? ý:

 • Tr?ng v?t l?t
 • Hành tây
 • Hàu
 • Th?t dê
 • Th?t gà
 • Giá ?? tr?n
 • Tr?ng gà
 • Cá h?i
 • M?ng tây
 • Qu? b?
 • Qu? chu?i

bên c?nh nh?ng th?c ?n c?n b? sung, nh?ng nam gi?i c?ng c?n lo?i b? nh?ng món ?n li?u có h?i ch?n ?oán “c?u nh?” ra kh?i menu hàng ngày nh?: R??u, bia, món ?n ch? bi?n s?n, ?? chiên rán, n??c ng?t thì có gas

V?a r?i là các thông tin mà HealthInfo chia s? cho quý ??c gi? n?m rõ h?n v? tình tr?ng b?nh c?a chính mình, cùng v?i có cái quan sát ?úng ??n nh?t ?? quy?t ??nh thì có c?n ph?i ?i khám nam khoa cùng v?i ch?a tình tr?ng b?nh ho?c không.

Xem thêm các b?nh khác:

https://www.rakennerahastot.fi/web/hongduyytuong365/home/-/blogs/phac-?o-chua-benh-viem-tinh-hoan-moi-nhat-tai-nam-gioi
https://www.rakennerahastot.fi/web/hongduyytuong365/home/-/blogs/nam-khoa-o-%C4%91au-tot-nhat-%C4%91ia-chi-kham-nam-khoa-uy-tin-o-ha-noi
https://inversionistas.hites.com/web/bacsituvan247/home/-/blogs/cat-tri-o-au-tot-nhat-chat-luong-nhat-ha-noi
http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/web/phong/home/-/blogs/mo-cat-tri-o-dau-ha-noi-chat-luong-nhat-ha-noi-ngay-nay
http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/web/phong/home/-/blogs/rong-kinh-la-gi-nguyen-nhan-cung-nhu-trieu-chung-cua-benh-rong-kinh
http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/web/phong/home/-/blogs/quy-trinh-chua-tri-viem-nhiem-tinh-hoan
https://www.sab.gov.co/web/bacsituvan247/home/-/blogs/cat-tri-o-au-ha-noi-tot-nhat-uy-tin-nhat-ha-noi
https://www.sab.gov.co/web/bacsituvan247/home/-/blogs/xet-nghiem-phu-khoa-mat-bao-nhieu-tien-cung-voi-luc-nao-nen-i-kham
http://www.icminozzimatera.it/web/bacsituvan247/home/-/blogs/mo-cat-tri-o-%C4%91au-thi-tot-chat-luong-nhat-ha-noi-ngay-nay
http://www.sp-church.org.tw/web/meatlahealthcare/home/-/blogs/13353224
https://www307.regione.toscana.it/web/clinichealthcare/home/-/blogs/phac-do-tri-viem-tinh-hoan-hien-dai-nhat-o-dan-ong
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/rong-kinh-la-gi-nhung-dau-hieu-cua-rong-kinh
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/kham-nam-khoa-o-dau-tot-nhat
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/benh-lau-la-gi-nguyen-nhan-benh-lau
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/chua-hoi-nach-tai-nha-don-gian
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/benh-hoi-nach-co-phai-do-an-hanh-khong
https://simplifier.net/guide/chi-phi-kham-phu-khoa-bao-nhieu-tien/chi-phi-kham-phu-khoa-va-khi-nao-can-di-kham-phu-khoa

Comentarios