Blogs Blogs

HEALTH BENEFITS OF CELERY SEEDS

Công d?ng làm ??p tuy?t v?i c?a cây rau má

V?y th?o m?c rau má có ngu?n g?c, ??c ?i?m và công d?ng làm ??p tuy?t v?i nh? th? nào?

Vào th?i ?i?m mà các tín ?? làm ??p ngày càng ?a chu?ng và t?p trung vào nh?ng thành ph?n t? nhiên. B?n có bi?t m?t loài th?c v?t d??ng nh? n?i b?t gi?a h?ng hà sa s? nh?ng th?c v?t khác v? tác d?ng làm ??p. Nó còn ???c xem nh? m?t “??ng minh” chính khi nói ??n vi?c ch?m sóc da và ch?ng lão hóa da. ?ó chính là chi?t xu?t t? cây rau má. V?y th?c s? chi?t xu?t rau má là gì? Vai trò c?a nó nh? th? nào? Cùng Takeda tìm hi?u ngay. Xem thêm: https://takeda.vn/

Chi?t xu?t rau má là gì?

Chi?t xu?t b?t rau má – extract centellae asiaticae siccus chính là chi?t xu?t hay d?ch chi?t c?a rau má. Nó có thành ph?n là nh?ng ch?t trong cây ???c phân l?p tùy theo m?c ?ích.

Trong ?ó, các thành ph?n quan tr?ng nh?t ch? y?u là saponin triterpenoid pentacyclic lo?i ursane và oleanane (lên ??n 8%), còn ???c g?i là centelloid. Các terpenoid này bao g?m asiaticoside, centelloside, madecassoside, moside, thankuniside, chiemffoleoside, centellose, các acid triterpenic nh? acid asiatic, centellic, madecassic và terminolic. Trong s? các hóa ch?t khác nhau, hóa ch?t quan tr?ng nh?t do ho?t tính da li?u và d??c lý c?a chúng là asiaticoside, madecasosside, acid asiatic và acid madecassic.

Thêm vào ?ó, chi?t xu?t cao khô rau má ???c bi?t ??n và s? d?ng hàng ngàn n?m ? nhi?u qu?c gia. Ngày nay Chi?t xu?t cao khô rau má – extract centellae asiaticae siccus ?ã không th? thi?u trong các s?n ph?m ch?m sóc da ngu?n g?c t? nhiên.

Ngu?n g?c c?a rau má

Rau má hay còn ???c g?i là cây rau má, c? h?, cica, Brahmi, gotu kola,… Ch?t này thu?c h? Hoa tán, là m?t lo?i th?o m?c lâu n?m có ngu?n g?c ? các ??o t?i Thái Bình D??ng. Hi?n m?c ch? y?u ? châu Á. Trong nhi?u n?m, nó ???c s? d?ng c? trong ?m th?c và y h?c. Gi?ng nh? nhi?u ch?t chi?t xu?t t? ??th?c v?t, nó ?ang tr? nên ph? bi?n nh? m?t thành ph?n ch?m sóc da.

Vào th? k? 19, chi?t xu?t cao rau má ???c s? d?ng ?? ch?a lành v?t th??ng và các tình tr?ng da khác nhau. Bao g?m b?nh chàm, b?nh v?y n?n, loét giãn t?nh m?ch, b?nh lupus và b?nh phong. Ngu?n: https://takeda.vn/cao-kho-duoc-lieu-rau-ma/

??c ?i?m c?a cây rau má

Rau má là d?ng cây c? bò, có r? ? các m?u thân, m?i m?u là m?t cây. Thân già màu tía, có lông tr?ng và khía nh?. Lá màu có hình nh? lá b?ch qu?, gân hình chân v?t, lá ??n m?c so le. Ho?c nhi?u lá m?c ? m?u, không có lá kèm.

??c ?i?m c?a chi?t xu?t rau má

Nh? ?ã nó ? trên, ta ?ã bi?t ???c chi?t xu?t rau má là gì. Và thành ph?n hóa h?c trong chi?t xu?t này g?m có nh?ng ch?t gì. D??i ?ây chúng ta s? nói qua v? ??c ?i?m c?m quan c?a chi?t xu?t rau má – extractum centellae asiaticae siccus:

·         Là ch?t l?ng màu nâu trong su?t, có mùi ??c tr?ng, tan trong n??c.

·         pH = 5,4

·         T? l? th??ng s? d?ng là 1-5%.

Chi?t xu?t rau má có công d?ng nh? th? nào?

Trong ??i s?ng

Thành ph?n hóa h?c c?a rau má bao g?m acid béo, flavonoid, vitamin B, vitamin C và acid amin. Do ?ó nó còn ???c coi là m?t th?c ph?m giàu d??ng ch?t. Dân gian còn s? d?ng rau má ?? tiêu nhi?t, d??ng âm, gi?i ??c,…Và còn s? d?ng trong các tình tr?ng viêm h?ng, viêm amidan, ng? ??c th?c ph?m. Xem thêm: https://takeda.vn/cao-kho-duoc-lieu-diep-ca/

Trong m? ph?m và làm ??p

Thành ph?n flavonoid có trong chi?t xu?t cao khô rau má – extract centellae asiaticae siccus có ho?t ??ng ch?ng oxy hóa m?nh m?, giúp trung hòa tác h?i c?a các g?c t? do gây ra b?i ánh n?ng m?t tr?i và ô nhi?m. D??i ?ây ta cùng tìm hi?u rõ h?n nh?ng tác d?ng trên da c?a chi?t xu?t cao rau má là gì nhé.

Tuy?t v?i khi d??ng ?m cho da

hi?u qu? c?p ?m và d??ng da t? rau má. (?nh: Internet)

Rau má r?t giàu acid amin, beta carotene, acid béo và ch?t phytochemicals cung c?p d??ng ch?t m?nh m? cho da. Trong ?ó, acid amin là m?t thành ph?n d??ng ?m tuy?t v?i ?? làm d?u làn da thô ráp và b? kích ?ng. Ngoài ra, chi?t xu?t cao khô rau má còn có acid hyaluronic và glycerin – hai thành ph?n r?t quan tr?ng trong vi?c gi? ?m cho da.

L?i ích ch?ng lão hóa c?a chi?t xu?t rau má là gì?

Chi?t xu?t rau má giúp c?i thi?n l?u thông máu và t?ng h?p collagen ?  mô da ?? duy trì làn da tr? trung. ?ây là m?t protein có trong da ?óng vai trò giúp da t?ng s? ?àn h?i, s?n ch?c, d?o dai. Ngoài ra nó còn giúp làm ch?m hình thành n?p nh?n n?p nh?n và ???ng nh?n trên da. Xem thêm: https://takeda.vn/cao-kho-duoc-lieu-can-tay/

Công d?ng tr? m?n

Chi?t xu?t rau má và cong d?ng trong ?i?u tr? m?n. 

??i v?i nh?ng ng??i b? m?n tr?ng cá, nó có tác d?ng làm t?ng t?c ?? ch?a lành, giúp ng?n ng?a s?o và ng?n ng?a các v?t thâm sau này. Rau má có ch?a ch?t ch?ng oxy hóa madecassoside giúp da nhanh h?i ph?c, làm m? v?t thâm do m?n ?? l?i. Xem thêm: https://takeda.vn/cao-kho-duoc-lieu-tia-to/

Tuy?t v?i cho tr? nám, thâm, s?m da

Chi?t xu?t rau má gi?i quy?t các v?n ?? da.

Chi?t xu?t rau má giúp cho vi?c tu?n hoàn và trao ??i ch?t c?a t? bào ???c v?n hành t?t h?n trên da. Do ?ó, nó làm m? d?n các v?t nám, thâm, s?m da do di truy?n, do ti?p xúc v?i tia c?c tím ho?c các tác ??ng có h?i t? môi tr??ng s?ng.

Ngoài ra, chi?t xu?t cao khô d??c li?u rau má  có th? giúp ng?n ng?a r?n da khi mang thai.  Trong nghiên c?u ? 2 nhóm ph? n? mang thai, m?t nhóm s? d?ng chi?t xu?t rau má – extract centellae asiaticae siccus, vitamin E, collagen th?y phân và elastin, m?t nhóm s? d?ng gi? d??c thì nhóm s? d?ng chi?t xu?t có v?t r?n da gi?m h?n h?n.

Tác d?ng làm lành s?o và v?t th??ng

M?t trong nh?ng l?i ích v? da ??u tiên ???c bi?t ??n c?a rau má là kh? n?ng thúc ??y quá trình ch?a lành v?t th??ng. Theo nhi?u nghiên c?u, ??c tính ch?a lành v?t th??ng c?a chi?t xu?t rau má ph?n l?n là do t?ng s?n xu?t collagen và vai trò gi?m viêm. Chi?t xu?t rau má kích ho?t các t? bào s?n xu?t collagen c?a da phân chia và s?n xu?t t?ng h?p collagen nhi?u h?n. Do ?ó ta hi?u ???c c? ch? làm lành c?a Chi?t xu?t rau má là gì. Xem thêm: https://takeda.vn/cao-kho-duoc-lieu-chum-ngay/

Ngoài ra, các d?ng khác c?a chi?t xu?t rau má ?ã ch?ng minh kh? n?ng ng?n ng?a hình thành s?o l?i và t?ng m?c ?? ch?t ch?ng oxy hóa trong mô da m?i hình thành.

Nh?ng d?ng bào ch? ch?a chi?t xu?t rau má

R?t nhi?u s?n ph?m trên th? tr??ng có ch?a Chi?t xu?t rau má trong công th?c. Các ý d??i ?ây ?i sâu vào nh?ng d?ng bào ch? chi?t xu?t rau má là gì

·         S?n ph?m ch?m sóc da, m? ph?m: kem, serum, s?a r?a m?t, gel,…

·         Thu?c bôi: các thu?c bôi ngoài da cho v?t b?ng, v?t r?n da, s?o l?i, viêm và b?nh phong.

·         Thu?c u?ng/ Th?c ph?m ch?c n?ng/ Th?c ph?m b? sung/ Th?c ph?m b?o v? s?c kh?e

Trên ?ây là bài vi?t làm rõ v? chi?t xu?t rau má và các l?i ích c?a chi?t xu?t ??i v?i làn da. Hy v?ng qua bài vi?t này, các b?n s? có thêm thông tin h?u ích v? m?t thành ph?n làm ??p n?a. Cùng ?ón ??c thêm nh?ng bài vi?t c?ng nh? thông tin h?u ích khác t?i Takeda các b?n nhé!

 

 

 

 

The article describes:

 

• Health benefits of celery seeds

• Possible side effects

• Selection, Preparation and Storage

• Answer your question

 

Celery seeds

Celery seed extract, scientifically known as (Apium Tombolens) is a natural substance sold as a supplement. Celery seeds are not obtained from the familiar tall green plants we often eat, but from the ancestors of that plant, also known as wild or small celery. The seeds are often used in cooking, pickling and as a food flavoring.

 

In herbal medicine, celery seed extracts of medicinal herbs are sometimes used as diuretics. It also has a long history of being used in several alternative medicine systems, such as Indian medicine, to treat ailments including colds and flu. However, the scientific evidence supporting the use of celery seeds as a treatment for any health condition is still lacking.

 

Health benefits

 

While research on the health effects of celery seeds is limited, the seeds of celery are known to contain a number of substances that may affect health. Celery seeds are used by some to treat health conditions including: (source: gia nguyen lieu tpcntu van gia cong cao duoc lieu , gia nguyen lieu duoc pham , tu van gia cong my pham .)

• Worry

• Arthritis

• Cold

• Flu

• Gout

• High Blood Pressure

• High cholesterol

• Insomnia

In addition, celery seed extract is believed to stimulate digestion and promote liver health. It is also believed to act as a diuretic (i.e. a substance that helps increase urine flow).

Until now, there is still a lack of scientific studies examining the effects of medicinal extracts from celery seeds on human health. However, some preliminary studies in rodents and in vitro suggest that celery seeds may be beneficial in the treatment of certain diseases (source: gia cong men vi sinh , nguyen lieu cao dinh lang , nguyen lieu cao moc hoa trang , nguyen lieu cao diep ha chau , nguyen lieu cao atiso .)

 

High Blood Pressure

 

According to a preliminary study published in the 2013 Journal of Medicinal Foods, celery seeds show promise in treating high blood pressure. In mouse tests, the authors of the study observed that treatment with celery seed extract reduced blood pressure in animals with high blood pressure, but did not affect those with normal blood pressure. often.

 

Cancer

 

Some studies indicate that celery seed extract may have anti-cancer properties. This study includes a mouse-based study published in Cancer Letters in 2005, showing that celery seed extract helped prevent the development of liver cancer.

Additionally, a 2011 study published in the Asia Pacific Journal of Cancer Prevention found that celery seed extract may help fight stomach cancer. In the study, human cell trials demonstrated that celery seed extract was able to inhibit the spread of stomach cancer partly by inducing apoptosis (a type of programmed cell death needed). to prevent the growth of cancer cells). (Source: tu van gia cong thuc pham chuc nang , tu van gia cong duoc lieu ,  nau cao duoc lieu thue , ban nguyen lieu duoc pham .)

 

Inflammation

 

Researchers are investigating the antioxidant and anti-inflammatory benefits of celery seeds, but human studies are lacking.

For example, a 2017 study review published in the Evidence-Based Journal of Alternative and Complementary Medicine determined that there was enough evidence that celery seeds may have a therapeutic effect because of their anti-inflammatory properties. its strong oxidizer. Antioxidants help to remove free radicals from the body. But the study authors also note that more research is needed.

Preliminary research also suggests that celery seed medicinal extract may be beneficial in treating a number of inflammatory conditions. A 2015 report published in the journal Medicinal Research Advances examined the chemical properties of celery seed pharmaceutical raw material extract and determined that it could be a safe treatment. for inflammatory conditions including arthritis, ulcers and others. (Source: ban cao diep ca , tinh chat rotundin , ban cao ca gai leo , cao duoc lieu kho , cao duoc lieu long , nguyen lieu men vi sinh , tinh chat duoc lieu , bot duoc lieu .)

 

Possible side effects

 

Although little is known about the safety of long-term or regular use of celery seed-containing dietary supplements, there is some concern that this remedy could be harmful to people with kidney disease.

In addition, celery seeds can interact with a number of medications, including blood thinners, diuretics, lithium, and thyroid medications. If you are currently taking any of these medications, consult your doctor before taking celery seed supplements.

People allergic to celery should avoid celery seeds. An allergic reaction can be mild (dermatitis) but can also become severe and even lead to anaphylaxis. (Source: ban cao huong phu , ban cao kho tra xanh . cong bo thuc pham thuong , dang ky thuc pham nhap khau , dang ky thuc pham thuong .)

 

Note: Celery seeds may not be safe for pregnant women. According to health sources, it can cause the uterus to contract and cause miscarriage. The safety of celery seeds in nursing mothers, children and people with medical conditions has not been established.

Due to limited research, it is too early to introduce celery seeds as a treatment for any condition. It is also important to note that self-treatment of the condition and avoiding or delaying standard care can have serious consequences. If you are considering using it for any health purpose, consult your healthcare provider. (Source: cong bo thuc pham nhap khau , dang ky luu hanh thuc pham chuc nang , dang ky thuc pham , dang ky my pham .)

 

Selection, Preparation and Storage

 

Celery seeds and celery seed extracts are sold as supplements in many natural food stores and other stores that specialize in natural remedies. You can also purchase celery seed supplements online. Supplements are usually sold in capsule form.

Celery seeds are packaged and sold with an extra label that states how much celery seed is supplied in each dose. Typical recommended dosages are between 600 and 1,000 milligrams. However, there is not enough evidence to determine a safe or effective dosage of the product.

The celery seeds you buy at the grocery store's spice aisle don't have an extra label with quantitative information. If you cook with celery seeds, store it along with your other spices in a cupboard or drawer away from sources of heat and light.

Remember that according to the guidelines of the Food and Drug Administration, it is not legal to market a dietary supplement product as a treatment or cure for a particular disease or to alleviate symptoms. of the disease. In addition, however, supplements are largely unregulated. In some cases, the product may provide a dose different from that indicated for each herb. In other cases, the product may be contaminated with other substances.

While consumers face such risks when purchasing any dietary supplement, these risks can be greater than when purchasing celery seed-based products (especially those with products containing many herbs). To stay safe, it's best to look for products that have been certified by the Food and Drug Safety Administration, the American Pharmaceutical Association or NSF International. These organizations do not guarantee that a product is safe or effective, but they do provide a certain degree of quality testing.

(Source: cong bo thuc pham , cong bo my pham , thu tuc cong bo thuc pham chuc nang , thu tuc cong bo my pham .)

 

Your question

 

What flavor of celery seeds?

Celery seeds are known to have a rich flavor that many describe as earthy, grassy and bitter. Celery seeds are often used for pickling vegetables or in brine.

 

Is there an alternative to celery seeds in recipes?

Celery salt usually contains the raw tpcn extract from celery seed and is a smart substitute. Some chefs also use cumin if they don't have celery seeds available. (Source: thu tuc cong bo thuc pham , nha may san xuat duoc pham , nha may GMP ., ban cao qua chi tu , ban cao tao gai ,  ban cao thuc dia  , ban cao ban long  , ban cao nang hoa trang , ban cao son tra , nguyen lieu cao la sen , ban cao la thuong xuan , ban cao kho tra xanh ,  ban cao kho qua mam xoi  … )

Are there other natural ways to control blood pressure?

As a major risk factor for heart disease (the leading cause of death in the US), high blood pressure can be controlled by following a balanced, low-sodium and saturated fat diet. Stay at a healthy weight, limit alcohol intake, exercise regularly, avoid smoking, and practice stress-relieving techniques.

For extra help in controlling blood pressure, there is some evidence that natural remedies like garlic and omega-3 fatty acids can be beneficial. Additionally, maintaining optimal vitamin D levels and drinking green tea can help control your blood pressure. Google maps cao duoc lieu , Google maps nguyen lieu duoc pham , Google maps nguyen lieu thuc pham chuc nang  .

View more: