Blogs Blogs

Atrás

Bao lau thi co kinh sau khi ngung su dung thuoc tranh thai

Sau ng?ng dùng thu?c tránh thai bao lâu thì có kinh tr? l?i? Là m?t trong s? nh?ng câu h?i mà ch? em th??ng ??t ra khi mu?n có thai tr? l?i ho?c mu?n ng?ng u?ng thu?c và chuy?n qua s? d?ng ph??ng pháp ng?a thai khác sau m?t kho?ng th?i gian s? d?ng thu?c tránh thai tr??c ?ó. ?? rõ h?n v? v?n ?? này chúng ta hãy cùng tham kh?o bài vi?t d??i ?ây nhé!

THU?C TRÁNH THAI

 • Là c?m t? ch? chung cho nh?ng lo?i thu?c dùng ?? ng?n ch?n và phòng tránh vi?c có thai ngoài ý mu?n khi có quan h? tình d?c v?i b?n tình khác gi?i.
 • Thu?c tránh thai bao g?m hai lo?i là thu?c tránh thai hàng ngày và thu?c tránh thai kh?n c?p, ch?a ho?t ch?t chính là n?i ti?t t? sinh d?c t?o ra tác d?ng tránh thai nh? c? ch?:
 1. ?c ch? quá trình r?ng tr?ng.
 2. Ng?n c?n s? di chuy?n c?a tinh trùng nh? vào vi?c làm ??c ch?t nh?y âm ??o ?? tinh trùng không g?p ???c tr?ng trong bu?ng t? cung.
 3. Thay ??i niêm m?c t? cung khi?n tr?ng sau th? tinh không t?o ? ???c.
 • S? d?ng thu?c tránh thai là bi?n pháp ???c áp d?ng cho nh?ng ph? n? có nhu c?u tránh thai mà ch?a s? d?ng bi?n pháp nào ho?c không s? d?ng ???c ph??ng th?c nào khác. Ta c?ng c?n chú ý không nên dùng cho khi ?ang nghi ng? có thai ho?c ?ang có thai hay m?c các b?nh mãn tính nh? huy?t áp cao, ti?u ???ng, tim m?ch, b?nh lý v? gan, có ti?n s? hay ?ang ?i?u tr? b?nh v? huy?t kh?i ??ng, t?nh m?ch…

TÁC D?NG C?A THU?C TRÁNH THAI

 • Là ph??ng pháp ??n gi?n, ti?n d?ng và giá c? h?p lý.
 • Có hi?u qu? ng?a có thai cao n?u s? d?ng ?úng cách và ?úng li?u.
 • Không gây ?nh h??ng t?i ho?t ??ng tình d?c c?a ng??i s? d?ng.
 • Ngoài ra, còn giúp kinh nguy?t di?n ra ??u ??n h?n, phòng ng?a các b?nh nh? ung th? vú, ung th? bu?ng tr?ng, m?t s? thu?c còn giúp ?i?u tr? m?n tr?ng cá…
Công d?ng và tác d?ng không mong mu?n ??n t? thu?c tránh thai

Công d?ng và tác d?ng không mong mu?n ??n t? thu?c tránh thai

V?y ta có nên s? d?ng thu?c tránh thai th??ng xuyên ?? ng?a có thai? Và li?u sau ?ó ta mu?n có kinh nguy?t, có thai tr? l?i li?u có ???c không khi mà trong th?i gian dùng thu?c thì ta không xu?t hi?n hành kinh?

TÁC D?NG KHÔNG MONG MU?N KHI S? D?NG THU?C TRÁNH THAI

 • Không có tác d?ng ng?n lây nhi?m các b?nh qua ???ng tình d?c nh? m?n r?p sinh d?c, giang mai, l?u…
 • Có th? làm ta có c?m giác bu?n nôn, ch??ng b?ng, khó ch?u, ?au nh?c ??u, t?ng cân hay c?ng t?c nh? vú… vào th?i gian ??u dùng thu?c tránh thai.
 • Gây ra máu âm ??o không rõ nguyên nhân.
 • S? d?ng thu?c không ?úng cách, ?úng li?u nh? quên dùng ho?c b? nôn, tiêu ch?y mà không bù li?u hay s? d?ng thêm các bi?n pháp tránh thai b?o v? khác thì kh? n?ng có thai v?n có th? x?y ra.

Thu?c tránh thai hàng ngày (s? d?ng tùy theo v? 21 viên hay 28 viên) hay thu?c tránh thai kh?n c?p (không s? d?ng quá 2 l?n trong cùng m?t chu k? kinh nguy?t) c?ng ??u ???c khuy?n cáo s? d?ng ?úng li?u, ?úng cách nh?m ??m b?o công d?ng và gi?m b?t nh?ng h?n ch? và tác d?ng ph? c?a thu?c.

T? ?ó cho th?y ta c?n cân nh?c tr??c khi s? d?ng thu?c tránh thai th??ng xuyên trong th?i gian dài vì thành ph?n c?a thu?c gây ?c ch? cho c? th? gây ?nh h??ng t?i th? tr?ng và tâm lý và c?ng có th? làm ch?c n?ng sinh s?n c?a b?n.

Sau d?ng thu?c bao lâu thì có kinh nguy?t

Sau d?ng thu?c bao lâu thì có kinh nguy?t

NG?NG S? D?NG THU?C THÌ SAO BAO LÂU CÓ KINH NGUY?T?

 • N?u ng?ng thu?c tránh thai ??t ng?t khi?n b?n có th? s? có nh?ng bi?u hi?n t??ng t? nh? khi dùng thu?c ng?a thai vào nh?ng ngày ??u s? d?ng do vi?c thay ??i n?ng ?? hormone trong c? th? do các ho?t ch?t t? thu?c mang l?i.
 • Bình th??ng thì b?n có th? ra máu âm ??o ngay ngày hôm sau ho?c sau 3 – 5 ngày k? t? khi d?ng thu?c tránh thai. Và s? c?n t? 14 ngày ho?c nhi?u h?n (kho?ng 3 tháng) ?? c? th? thích nghi và t?o ra các chu k? kinh nguy?t ??u ??n tr? l?i tùy vào tình tr?ng s?c kh?e, th?i gian dùng thu?c tránh thai tr??c ?ó.
 • N?u nh? sau ng?ng thu?c th?i gian dài h?n ? trên mà không th?y xu?t hi?n kinh nguy?t thì b?n c?n ??n các c? s? y t? chuyên ngành s?n – ph? khoa th?m khám ?? ???c các bác s?, chuyên gia t? v?n và ?ánh giá hi?n tr?ng nh?m ki?m tra l?i c? quan sinh s?n và kh? n?ng b?n ?ã mang thai tr? l?i sau d?ng thu?c.

Bên c?nh ?ó, vi?c ng?ng dùng thu?c tránh thai còn có th? làm b?n xu?t hi?n m?n tr?ng cá, lông ? tay, chân ho?c ?au nh?c m?t s? n?i trong c? th? hay s?t cân…

Vì v?y, b?n c?n tham kh?o ý ki?n c?a bác s? có chuyên môn v? vi?c l?a ch?n thu?c tránh thai phù h?p và cách s? d?ng sao cho h?p lý. ??ng th?i chu?n b? tâm lý ?n ??nh và k?t h?p cùng m?t l?i s?ng lành m?nh ?? có m?t ??i s?ng tình d?c th?a mãn. Chúc các b?n thành công!

K?o sâm hamer - ch? m?t viên chi?n c? ?êm

 
K?o Sâm Hamer là lo?i s?n ph?m k?o sinh lý hi?u qu? nh?t hi?n t?i ???c nghiên c?u s?n xu?t c?ng nh? ?óng gói v?i tiêu chu?n nghiêm ng?t c?a Y T? Hoa K? v?i 2 ngu?n s?n xu?t chính là t?i USA M? và ? s?n xu?t t?i Malaysia. S?n ph?m k?o sâm Hamer là s? k?t h?p t? khá nhi?u nguyên li?u th?o d??c sinh lý quý hi?m: nhân sâm, Men enzym, Tinh ch?t l?u, m?ch nha cùng v?i công ngh? s?n xu?t Hoa K? tiên ti?n. Do ?ó có th? nói chính xác là K?o Sâm Hamer Chính Hãng là s?n ph?m k?o sinh lý có chi?t xu?t hoàn toàn t? thiên nhiên và ??m b?o an toàn cho s?c kh?e 100%.
 
THÀNH PH?N K?O SÂM HAMER
 
Nhân sâm: Theo y h?c c? truy?n Trung Hoa và Vi?t Nam thì nhân sâm là v? thu?c b? ??ng ??u trong 4 v? thu?c th??ng h?ng b? sung sinh l?c s?c kh?e là: Sâm, Nhung, Ph?, Qu?,. Trong ?ó Nhân Sâm t?ng ???c gi?i ?ông y ví nh? linh d??c t? nhiên c?c k? t?t cho s?c kh?e và n?i t?ng c?a con ng??i.

Men enzym: Men enzym trong K?o Sâm Hamer G28Q79 là yêu t? r?t quan tr?ng trông vi?c xúc tác h? tr? chuy?n hóa các ch?t dinh d??ng thành n?ng l??ng nhanh ch?ng ?? cân b?ng ???c n?ng l??ng ho?t ??ng cho toàn b? t? bào c? th?. T? ?ó giúp cho c? th? kh?c ph?c tình tr?ng m?t m?i cháng n?n và s? c?m th?y kh?e m?nh và t?nh táo h?n.

M?ch nha: M?ch nha hay còn ???c bi?t ??n là m?t d?o ???c chi?c xu?t t? các lo?i th?c v?t t? nhiên nh? Y?n M?ch ho?c Lúa mì, lúa m?ch..chính vì v?y m?ch nha th??ng ???c dùng trong công nghi?p ch? bi?n bánh k?o th?c u?ng cao c?p.

???ng nâu: Ngoài vi?c t?o ng?t và màu t? nhiên ???ng nâu có trong k?o sâm Hamer còn có ch?a nhi?u carbohydrate, khoáng ch?t, vitamin.. giúp gi?m cân, ng?n ng?a b?nh béo phì, giúp ??p da ng?n m?n, gi?m ?au b?ng kinh, ph?c h?i s?c kh?e sau sinh.

Caffeine: Tinh ch?t caffeine có trong K?o Sâm Hamer Malaysia sau khi c? th? h?p th? s? kích thích não b? và h? th?n kinh trung ??ng t? ?ó giúp tinh th?n t?nh táo h?n thúc ??y s? t?p trung và ng?n ch?n s? m?t m?i, không nh?ng th? tinh ch?t caffeine còn giúp b?o v? gan, t?ng c??ng tu?i th?, gi?m nguy c? m?c b?nh ung th?, b?nh v? da, b?nh x? c?ng, ng?n ng?a b?nh gút và h? tr? ???ng ru?t ho?t ??ng t?t.

L?u ??: L?u ?? giúp ch?a ?au kh?p: nh? vào ch?t ch?ng oxy hóa có trong h?t l?u mà có th? ch?ng viêm gi?m ?au kh?p, h? tr? t?ng c??ng l?u thông máu giúp c?ng c? nang tóc và kích thích m?c tóc, ?? bóng m??t.

N?m Ng?c C?u: V? thành ph?n hóa h?c thì N?m Ng?c C?u có ch?a nhi?u ch?t béo, ??c bi?t là ch?t protodioscin có tác d?ng m?nh ??n testosteron trong c? th? ng??i t? ?ó giúp t?ng n?i ti?t t?, b? th?n m?t cách t? nhiên thúc ??y nhu c?u ham mu?n tình d?c.
 
CÁCH S? D?NG K?O SÂM HAMER
 
 • Nam gi?i tr??c giao h?p t?m kho?ng 30 phút 60 phút ch? c?n ng?m 1 viên K?o Sâm Hamer.
 • ??i v?i ng??i huy?t áp cao ho?c ng??i l?n tu?i nên s? d?ng 1 viên trong 3 ngày.
 • ?? t?ng c??ng s?c kh?e sinh lý thì m?i ngày ch? nên dùng t?i ?a 1 viên là ???c.
 • V?i nh?ng ng??i t?ng c??ng s?c kh?e, t?ng kh? n?ng t?p trung, c?i thi?n tu?i th? thì có th? 2 ngày 1 viên.
 • L?u ý K?o Sâm Hamer 37F82K không dùng cho tr? nh?, ng??i d??i 20 tu?i.
 • Th?i gian s? d?ng t?t nh?t là bu?i chi?u ho?c tr??c khi quan h? 1 gi?.
K?O SÂM HAMER BÁN ? ?ÂU?
 
Hi?n nay, k?o sâm Hamer trên th? tr??ng ???c bán v?i nhi?u m?c giá khác nhau. S?n ph?m có giá tr? khá cao nên ng??i dùng c?n cân nh?c khi ???c gi?i thi?u các m?t hàng có giá r? h?n so v?i m?t b?ng chung. 
 
 
Ng??i dùng hãy tìm ??n các ??a ch? tr?c tuy?n ho?c các c?a hàng bán th?c ph?m ch?c n?ng xách tay chính hãng ?? tìm mua s?n ph?m. Hãy là ng??i tiêu dùng thông minh khi bi?t l?a các m?t hàng chính hãng ?? ??m b?o v? ch?t l??ng. K?o Sâm Hamer USA ?nh h??ng ??n s?c kh?e nên hi?u qu? và ngu?n g?c xu?t x? r?t quan tr?ng trong quá trình l?a ch?n. SAMHAMER.VN là ??a ch? ???c nhi?u ng??i tiêu dùng tin t??ng vì ?ây là c?a hàng chuyên bán hàng chính hãng v?i giá c? ph?i ch?ng, nh?n ???c nhi?u ph?n h?i tích c?c c?a khách hàng, b?n có th? tham kh?o nhé.
 
K?O SÂM HAMER GIÁ BAO NHIÊU LÀ HÀNG CHÍNH HÃNG?

Trên th? tr??ng hi?n nay có r?t nhi?u m?c giá ti?n cho k?o sâm hamer v?i nhi?u m?c ch?t l??ng mà ng??i tiêu dùng nên c?n tr?ng khi l?a ch?n s?n ph?m.

Nh?ng m?i n?i l?i cung c?p s?n ph?m v?i nh?ng m?c giá khác nhau và th?m chí là th?p h?n so v?i m?c giá chung quy ??nh c?a th? tr??ng.

Tr??ng h?p s?n ph?m ???c bán v?i m?c giá th?p h?n thì có th? ?ây không ph?i là s?n ph?m chính hãng v?y nên b?n c?n cân nh?c ?? l?a ch?n ??n v? cung c?p s?n ph?m uy tín ch?t l??ng.

Hi?n t?i K?o Sâm Hamer M? ?ang ???c bán t?i shop3cogai.com v?i m?c giá sát nh?t th? tr??ng Vi?t Nam. S?n ph?m có chính sách b?o hành ??i tr? khi dùng không hi?u qu? t?i shop3cogai.com nên quý khách hàng có th? an tâm khi l?a ch?n mua t?i ?ây.
 
 • GIÁ L? K?O SÂM HAMER: 90.000 Vn?/1 viên
 • GIÁ S? K?O SÂM HAMER : 1.299.000 Vn?/ 1 h?p/ 32 viên.

M?I THÔNG TIN XIN LIÊN H?:

 

SAMHAMER.VN

??a Ch?: 2 ?. s? 14, Bình H?ng Hoà A, Bình Tân, Thành ph? H? Chí Minh

Hotline: 0789 84 2468

Website: https://samhamer.vn

 

Comentarios
URL de Trackback:

No hay ningún comentario aún. Sea usted el primero.