Blogs Blogs

Atrás

Hay b? ?au ??u là d?u hi?u c?a b?nh gì?

Tri ?u ch?ng ?au ??u có th? ch? là ?nh h??ng c?a tr?ng thái tâm lý b?t ?n nh?ng c?ng có th? là bi?u hi?n c?a m?t b?nh

 

Th??ng xuyên c?ng th?ng, lo âu c?ng gây ?au ??u. ?nh: cbhs.com.au

Tình tr?ng th??ng xuyên b? ?au ??u x?y ra v?i khá nhi?u ng??i, làm gi?m sút nghiêm tr?ng ch?t l??ng cu?c s?ng. Tri?u ch?ng ?au ??u có th? ch? là ?nh h??ng c?a tr?ng thái tâm lý b?t ?n. Tuy nhiên, ?ây c?ng có th? là bi?u hi?n c?a m?t b?nh lý nào ?ó n?u ?au ??u th??ng xuyên, mãi không kh?i h?n.

Th??ng xuyên b? ?au ??u là bi?u hi?n c?a b?nh gì?

- Tác ??ng c?a m?t s? b?nh m?n tính

?AU ??U Là Tri?u Chung Th??ng GAP C?A NHI?U C?n B?nh Mån Tín Nh? Ti?u ????ng, Lupus ?? Ban, ?au Xo Co., ... n?u b?n Th??ng Xuen ?au ??u, ?i?u ??u tiên c?n th?nh hi?n là ?i kham tai b?nh vi?n ?? tham Kham, làm các xét nghi?m c?n thi?t và th?c hi?n theo ch? ??nh chuyên môn c?a bác s?.

- ?nh h??ng c?a b?nh viêm xoang

Viêm xoang có nhi?u tri?u ch?ng, trong ?ó có th? bao g?m ?au ??u, ?au n?a ??u. Th?c t?, x?p x? 90% nh?ng ng??i m?c b?nh viêm xoang ??u b? ?au n?a ??u. B?nh viêm xoang gây ?au ??u dai d?ng c?n ng?n ch?n b?ng cách s? d?ng các thu?c kháng sinh ??c tr?. Kh?i viêm xoang, c?n ?au ??u dai d?ng c?ng s? ???c lo?i b?.

- B?nh u não

N?u ?au ??u dai d?ng nhi?u tháng không kh?i, ?ây có th? là d?u hi?u c?nh báo c?a kh?i u trong não. ?au ??u d? d?i, ? m?c ?? ch?a t?ng th?y tr??c ?ây là tri?u ch?ng b?nh c?n ???c xem xét k?. Bác s? có th? yêu c?u ng??i b?nh ch?p CT scan não, ch?p c?ng h??ng t? ?? phát hi?n chính xác nguyên nhân gây b?nh.

- Tình tr?ng thi?u máu n?ng

Tình tr?ng thi?u máu nghiêm tr?ng c?ng gây ?au ??u. N?u th?y các tri?u ch?ng ?au ??u kèm theo chóng m?t, m?t m?i,… b?n có th? b? thi?u máu do thi?u s?t. Trong tr??ng h?p này ch? c?n u?ng b? sung s?t là có th? ?i?u tr? ???c b?nh.

- ?au n?a ??u Migraine

Hay còn ???c g?i là ?au ??u v?n m?ch ho?c r?i lo?n v?n m?ch não. B?nh lý này tác ??ng r?t x?u t?i s?c kh?e và ch?t l??ng cu?c s?ng c?a ng??i b?nh. Tuy v?y, c?n b?nh này không nguy hi?m ??n tính m?ng ngo?i tr? th? ??c bi?t nh? Migraine có bi?n ch?ng th?n kinh. Ph? n? m?c b?nh ?au n?a ??u nhi?u h?n ? nam gi?i, v?i t? l? b?nh nhân n? g?p 3 l?n so v?i b?nh nhân nam. B?nh x?y ra v?i m?i l?a tu?i nh?ng th??ng g?p ? ?? tu?i d??i 45 tu?i, hi?m g?p h?n ? ng??i cao tu?i và tr? em.

Các v?n ?? ngoài b?nh lý

- Th??ng xuyên c?ng th?ng, lo âu

N?U B?N ?ANG G?P M?T V?N ?? KHO KH?N TRONG CU?C S?ng, Khi?n B?n Thân Không Th? Ng?ng Lo Ngh?, Thì V?n ?? ?au NH?C ??U, ?AU N?A ??U CO TH? TH??NG XUYêN XU?T HI?N. Vì v?y, n?u có v?n ?? gì gây c?ng th?ng trong cu?c s?ng, công vi?c, m?i ng??i c?n bi?t cách gi?i t?a, cân b?ng. Tình tr?ng stress kéo dài chính là m?t trong các nguyên nhân ch? y?u gây ?au ??u m?n tính.

- C? th? m?t n??c

Thói quen ??n gi?n nh? u?ng quá ít n??c có th? d?n ??n ?au ??u. KHI B?N Không U?ng ?? N??C, L??ng MáU C?P Lên Não Hao H?t, Oxy Cung C?p Cho Não C?ng Thi?u, ?y Chính Là C?n Nguyên C?a Tình Tr?ng ?au Nh?c.

- Hormone thay ??i

M?t ?i?u b?t ng? v?i ch? em ph? n? là c?n ?au ??u c?a h? có th? liên quan ??n… chu k? kinh nguy?t. L??ng hormone estrogen gi?m sút ngay tr??c k? kinh có th? gây ra tình tr?ng ?au nh?c ??u ? m?t s? ch? em. Ch?ng ?au ??u dai d?ng c?ng th??ng x?y ra v?i các ph? n? sau sinh, ph? n? th?i k? ti?n mãn kinh. Tri?u ch?ng ?au ??u k?t h?p v?i ?au b?ng khi?n nhi?u ch? em vô cùng khó ch?u, kh? s?, không t?p trung làm vi?c ???c.

- R?i lo?n gi? gi?c, thói quen sinh ho?t

Tình tr?ng r?i lo?n ??ng h? sinh h?c là m?t trong các v?n ?? gây ra ch?ng ?au nh?c ??u. N?u kéo dài, nó s? khi?n m?i ng??i ?au ??u dai d?ng không d?t. Tình tr?ng này th??ng x?y ra v?i nh?ng ng??i th??ng xuyên ph?i th?c khuya làm vi?c, ho?c di chuy?n gi?a các múi gi? khác nhau.

- U?ng quá nhi?u cà phê

N?u u?ng cà phê v?i l??ng th?p ho?c v?a ph?i, nó s? kích thích tâm trí, giúp ng??i u?ng t?nh táo h?n. Tuy nhiên, n?u u?ng quá nhi?u và liên t?c, cà phê s? gây ?au ??u. Do ?ó, ?ây c?ng là m?t nguyên nhân gây ?au ??u kéo dài ngoài b?nh lý, m?i ng??i c?n chú ý h?n ch?.

Làm gì khi b? ?au ??u?

N?U ?AU ??U X?Y RA TH??NG Xuyên, B?n Nên ?i Khán S?M T?i Chuyên Khoa N?i Th?n Kinh ?? ????c Ch?n ?oán B?nh Chinh Xac Và Cách Ch?a Tr? Phù H?P. ??ng ?? nh?ng c?n ?au di?n ra quá lâu m?i th?m khám b?i tình tr?ng b?nh s? càng n?ng thêm.

Ngoài ra, m?t s? cách giúp h? tr? gi?m ?au trong tr??ng h?p ?au nh? và không liên t?c nh? sau:

- U?ng nhi?u n??c: Nghe có v? ??n gi?n nh?ng r?t nhi?u c?n ?au ??u b?t ngu?n t? vi?c c? th? b? m?t n??c.

- ?n d?a h?u: T??ng t? nh? cách u?ng n??c, n?u ?au ??u do m?t n??c, d?a h?u s? là li?u thu?c gi?m à h? ngo v. B?i 92% thành ph?n c?a d?a h?u là n??c.

- Ch??m ?á ? thái d??ng: ??ng m?ch cung c?p máu cho màng não n?m ngay d??i l?p x??ng m?ng ? thái d??ng. Khi b?n b? ?au n?a ??u, màng não b? s?ng t?y. Do ?ó, vi?c làm gi?m nhi?t ?? c?a l??ng máu qua màng não có th? giúp h?n ch? c?m giác nhói ?au.

Tham Kh?o:

 1. https://trungtamytehoavang.com.vn/question/dau-dau-nguyen-nhan-trieu-chung-dieu-tri-va-phong-ngua/
 2. https://trungtamytehoavang.com.vn/question/6-cach-chua-dau-dau-bang-toi-tai-nha-don-gian-ma-hieu-qua/
 3. https://trungtamytehoavang.com.vn/question/7-cach-chua-dau-dau-bang-ngai-cuu-an-toan-va-hieu-qua/
 4. https://trungtamytebache.vn/cau-hoi/8-cach-chua-dau-dau-bang-gung-hieu-qua-nhat
 5. https://chuthapdohatinh.org.vn/upload/tailieu/thuoc-otiv-co-tot-khong-kinh-nghiem-dung-oti-1649145588v.pdf
 6. https://trungtamytehoavang.com.vn/question/thuoc-bo-nao-otiv-giam-dau-dau-chong-mat-cai-thien-mat-ngu/
 7. http://huongdandichvucong.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/cach-bam-huyet-chua-dau-da-1649150934u.htm
 8. http://baotang.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/2022-04-05984900-tai-lieuu.htm
 9. http://ldtbxh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/cac-bai-thuoc-nam-chua-dau-da-1649153244u.htm
 10. http://doanhnghiephatinh.vn/upload/tailieu/bai-tap-yoga-chua-dau-dau-dau-hieu-qu-1649154424a.htm
 11. https://chuthapdohatinh.org.vn/upload/tailieu/dau-dau-nen-an-gi-de-gia-1649220787m.htm
 12. https://trungtamytehoavang.com.vn/question/11-cach-chua-dau-dau-tai-nha-don-gian-ma-hieu-qua/
 13. https://hoiluatgia.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/dau-dau-nen-uong-gi-de-cai-thie-1649300399n.htm
 14. http://xahuonglong.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/bai-thuoc-chua-dau-dau-bang-la-dinh-lang-hieu-qu-1649301406a.htm

Social List

 1. https://en.gravatar.com/kidzbyn45
 2. https://www.scoop.it/topic/yeu-sinh-ly-alipasplatinum
 3. https://www.reddit.com/r/outlinkgood/
 4. https://linktr.ee/spammi
 5. https://twitter.com/otiveco/status/1511919061352865796
 6. https://twitter.com/otiveco/status/1511919368438919169
 7. https://twitter.com/otiveco/status/1511919646131163142
 8. https://twitter.com/otiveco/status/1511919939942187011
 9. http://www2c.biglobe.ne.jp/joshjosh/cgi_bin/Jawanot3/jawanote.cgi
 10. https://mainecare.maine.gov/Lists/Quarterly%20Dental%20Provider%20Survey/DispForm.aspx?ID=11409
 11. http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=Spammi&tid=31962
 12. https://dev.azure.com/kiddzbyn/Spammi/_wiki/wikis/Spammi.wiki/3/Spammi
 13. http://ppp.prf.cuni.cz/photogallery.php?photo_id=23
 14. https://bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn/hoi-dap/cac-cach-cai-thien-dau-dau-hau-covid-19/
 15. https://vuf.minagricultura.gov.co/Lists/Information%20Servicios%20Web/DispForm.aspx?ID=3107623
 16. http://tlhmasterplan.mbakerintl.com/lists/feedback/allitems.aspx?Paged=TRUE&p_ID=5200&PageFirstRow=2491&&View=%7B87456537-93CB-4DB0-82EE-EA5F0999CDFD%7D
 17. http://ckns.bioportal.vn/Lists/FeedBack/AllItems.aspx
 18. https://www.edu.gov.qa/ar/Lists/Feedback/DispForm.aspx?ID=84&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Eedu%2Egov%2Eqa%2Far%2Flists%2Ffeedback%2Fallitems%2Easpx% 3Fpaged% 3Dtrue% 26pagedprev% 3Dtrue% 26p% 252525252525252525255fid% 3D40% 26pagefirstrow% 3D181% 26view% 3D% 257B794b21e2% 252Dcf04% 252D4a77% 252Daa24% 252D18194a6885e3% 257D% 23InplviewHash794b21e2% 2Dcf04% 2D4a77% 2Daa24% 2D18194a6885e3% 3DP% 25252525252525252525255fid% 253D40% 2Dview%253D%25257B794b21e2%25252Dcf04%25252D4a77%25252Daa24%25252D18194a6885e3%25257D%2DSortField%253DModified%2DSortDir%253DDesc
 19. https://www.cfasociety.org/lebanon/Lists/Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=9&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Ecfasociety%2Eorg%2Flebanon%2FLists%2FFeedback%2520Survey%2FAllItems%2Easpx
 20. https://www.casur.gov.co/de/foro/-/message_boards/message/12974307
 21. https://www.quangninh.gov.vn/so/sodulich/lists/tintucbinhluan/allitems.aspx#InplviewHash059f3a98-6ebc-4ed5-a5dd-f8d19cc20450=FilterField1%3DName-FilterValue1%3Dkidzbyn
 22. http://wiki.cs.hse.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0 %B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Kidzbyn
 23. https://bankruptcy.gov.sa/ar/SubScription/Lists/Survey/DispForm.aspx?ID=64
 24. http://www.mti.gov.eg/Arabic/Surveys/Lists/Survey/DispForm.aspx?ID=100
 25. https://www2.sgc.gov.co/participacion/Lists/PQRD/DispForm.aspx?ID=5287&Source=https%3A%2F%2Fwww2%2Esgc%2Egov%2Eco%2Fparticipacion%2FLists%2FPQRD%2FAllItems%2Easpx% 23InplviewHashd7be51bc%2D025e%2D4a04%2D876c%2D632f8f3125d9%3DSortField%253DModified%2DSortDir%253DDesc
 26. https://www.contratacionbogota.gov.co/vi/web/kidzbyn/home/-/blogs/cham-cuu-chua-dau-dau-hieu-qua-tai-nha?_33_redirect=https%3A%2F% 2Fwww.contratacionbogota.gov.co%2Fvi%2Fweb%2Fkidzbyn%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
 27. http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/AllItems.aspx?SortField=Date&SortDir=Asc&View={59890C19-AB09-4501-8D2F-101DBC222FAC}&FilterField1=Count&FilterValue1=999999999%2E000000000
 28. http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/AllItems.aspx?SortField=Date&SortDir=Asc&View={59890C19-AB09-4501-8D2F-101DBC222FAC}&FilterField1=Count&FilterValue1=125125%2E000000000
 29. http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/AllItems.aspx?SortField=Date&SortDir=Asc&View={59890C19-AB09-4501-8D2F-101DBC222FAC}&FilterField1=Count&FilterValue1=126126%2E000000000
 30. http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/AllItems.aspx?SortField=Date&SortDir=Asc&View={59890C19-AB09-4501-8D2F-101DBC222FAC}&FilterField1=Count&FilterValue1=127127%2E000000000
 31. http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/AllItems.aspx?SortField=Date&SortDir=Asc&View={59890C19-AB09-4501-8D2F-101DBC222FAC}&FilterField1=Count&FilterValue1=128128%2E000000000
 32. http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/AllItems.aspx?SortField=Date&SortDir=Asc&View={59890C19-AB09-4501-8D2F-101DBC222FAC}&FilterField1=Count&FilterValue1=130130%2E000000000
 33. http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/AllItems.aspx?SortField=Date&SortDir=Asc&View={59890C19-AB09-4501-8D2F-101DBC222FAC}&FilterField1=Count&FilterValue1=131131%2E000000000
 34. http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/AllItems.aspx?SortField=Date&SortDir=Asc&View={59890C19-AB09-4501-8D2F-101DBC222FAC}&FilterField1=Count&FilterValue1=132132%2E000000000
 35. http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/AllItems.aspx?SortField=Date&SortDir=Asc&View={59890C19-AB09-4501-8D2F-101DBC222FAC}&FilterField1=Count&FilterValue1=133133%2E000000000
 36. http://www.sharkia.gov.eg/services/window/Lists/List/view.aspx?SortField=LinkTitle&SortDir=Asc&View={B192C9DA-8010-4CB5-A748-BD0E5BA9A7AC}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=spammi
 37. http://admin.rostercoster.com/Lists/OldParadians/DispForm.aspx?ID=7654&Source=http%3A%2F%2Fadmin%2Erostercoster%2Ecom%2FLists%2FOldParadians%2FAllItems%2Easpx%3FSortField%3DModified%26SortDir%3DDesc% 26View%3D%257b4E650B8E%252dDEBB%252d479A%252d87E7%252d5960BA8C426F%257d
 38. http://e-extension.gov.ph/elearning/mod/forum/discuss.php?d=2300
 39. http://ellemat.dk/question/mat-ngu-dau-dau-do-thieu-mau-nao/
 40. http://hamptonroadsghaco.org/question/dau-dau-chong-mat-do-covid-19/
 41. http://plasmalanh.net/Cau-hoi/dau-dau-nhuc-mat-canh-bao-dau-hieu-benh-nguy-hiem/
 42. http://www.damiengazel.fr/questions-2/question/cac-phuong-phap-chua-tri-dau-dau/
 43. https://autodocx.com/question/cac-cach-giam-dau-dau-hieu-qua-nhat/
 44. https://jvsakaeo.go.th/question/mat-ngu-kho-ngu-hau-covid-nguyen-nhan-do-dau/
 45. https://motocom.co/demos/netw5/askme/question/tim-hieu-thong-quan-tat-tan-tat-ve-benh-ly-mat-ngu/
 46. https://caramellaapp.com/otiveco/g8FGxC_Mi/mat-ngu-hau-covid-19
 47. https://msnho.com/blog/m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-ph%C6%B0%C6%A1ng-ph%C3%A1p-ch%E1%BB%AFa- %C4%91au-%C4%91%E1%BA%A7u-kh%C3%B4ng-c%E1%BA%A7n-d%C3%B9ng-thu%E1%BB%91c
 48. http://opr.provincia.caserta.it/web/kidzbyn/home/-/blogs/cac-dang-%C4%91au-%C4%91au-lien-quan-%C4%91en-benh-ly-than -kinh-nao?_33_redirect=http%3A%2F%2Fopr.provincia.caserta.it%2Fweb%2Fkidzbyn%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col %3D1
Anterior
Comentarios
URL de Trackback:

No hay ningún comentario aún. Sea usted el primero.