Blogs Blogs

Atrás

Cách n?u chè kê

H?T KÊ N?P VÀNG H?t kê n?p vàng

 

Chè h?t kê là món cao th??ng th??ng dùng ?? cúng gia tiên, vào các ngày l? t?t. Có th? nói chè kê r?t  g?n li?n v?i ng??i x? Ngh?, ?ó là món c?a truy?n th?ng, món c?a quê h??ng, món c?a h??ng v? t?t, món c?a tinh th?n và lòng bi?t ?n.

Ngày nay h?t kê v?n còn quý nh?ng không quá hi?m nh? ngày x?a. H?t kê ?ã ???c s? d?ng vào cu?c s?ng bình th??ng nhi?u h?n. Ng??i ta dùng h?t kê n?u các món t?m b? cho ng??i ?m, các b?a ?n d?m gia ?ình, n?u món th?c d??ng…

? bài vi?t này Thái Phong chia s? kinh nghi?m n?u món chè kê mang b?ng ch?t ?úng x? Ngh?. Ngoài ra chúng ta có th? thêm b?t các thành ph?n, thêm b?t gia v? ?? tùy bi?n theo vùng mi?n và khí h?u.

CÁCH LÀM MÓN CHÈ KÊ NGÀY T?T X? NGH?

B??c 1: Chu?n b?:

  • 1 chén h?t kê (chén ?n c?m)
  • 1 chén ?n c?m m?t mía (có th? dùng ???ng ??, ho?c ???ng tr?ng)
  • 5 chén n??c
  • 1 ít g?ng thái m?ng, c?t s?i (có th? b? qua, n?u th?i ti?t mùa hè, ng??i cao huy?t áp)

H?t kê b?n có th? ??t mua theo ???ng link, gia hàng toàn qu?c: h?t kê n?p vàng (?ã bóc v? s?n)

M?t s? không b?t bu?c: Lá d?a, N?p (1/2 chén), ??u xanh 1/2 chén … Nh?ng lo?i này th??ng ?? n?u phá cách theo các vùng mi?n khác.

Tham kh?o thêm: Bánh Ram Hà T?nh

B??c 2: Cách n?u chè kê

  1. H?t kê ngâm n??c và vò ?i vò l?i nhi?u l?n và r?a cho sách, m?c ?ích lo?i m? m?t s? v? còn s?t, khi ?n b? nhám.
  2. Sau ?ó ngâm h?t kê v?i n??c trong kho?ng 10-20 phút.
  3. Cho h?t kê vào n?i thêm n??c (4-5 chén) cho l?a v?a ph?i (liu riu).
  4. ??n khi n?i chè sôi thì b?n h? nh? l?a, r?i dùng mu?ng khu?y ??u liên t?c ?? h?t kê không b? cháy và khi h?t kê chín s? n? ra h?n.
  5. Sau khi h?t kê ?ã n? thì cho 1 chén m?t mía ( ???ng ) vào và ti?p t?c khu?y ??u. B?n ti?p t?c n?u ??n khi ???ng tan h?t thì nêm l?i cho v?a v? ng?t c?a gia ?ình r?i thì t?t b?p.
  6. Cho m?t ít g?ng r?i ?ã thái r?n vào, kh?y ??u, ch? chè ngu?i cho ?ông ??c.

Múc chè ra chén, là hoàn thành.

 

Comentarios
URL de Trackback:

No hay ningún comentario aún. Sea usted el primero.