Blogs Blogs

Atrás

Theme blogspot ??p chu?n SEO

m?u theme blogspot ??p m?u theme blogspot ??p

 

B?n th?y m?u theme blogspot (giao di?n) c?a Blog Tr?n T? Liêm th? nào? B?n n?u b?n mu?n t?o ho?c cài ??t giao di?n này hãy xem ph?n h??ng d?n nh? bên d??i!

PH?N 1: GI?I THI?U THEME BLOGSPOT

theme blogspot ??p
 

Theme blog c?a Tr?n T? Liêm ???c tôi ?u, chu?n hóa r?t t?t, SEO t?t, d? cài ??t, v?i nh?ng ng??i ít ki?n th?c blogspot v?n có th? dùng. Ngoài ra nó còn dùng ?? cài các tranh website kinh t? (website dùng kinh doanh). Hãy xem các b?n demo:

DEMO 1 | DEMO 2 |DEMO 3

Theme blog này thi?t k? theo ki?u tin t?c, dùng ???c cho cá nhân, doanh nghi?p, mang phong cách chuyên nghi?p. B?n có th? xem qua các ?u ?i?m c?a nó nh? sau:

 

 1. Chu?n SEO (blog c?a mình r?t d? lên google)
 2. Giao di?n ??p (Cân ??i hoài hòa)
 3. Giao di?n thân thi?n mobile (dùng ?i?n tho?i, máy tính ??u t??ng thích)
 4. Cài ??t r?t d?, ?? nh?ng ng??i ch?a bi?t cài c?ng có th? cài
 5. Không c?n thi?t k? logo (ti?n cho nh?ng ng??i kh?ng có ki?n th?c ?? h?a)
 6. B?n có th? nh?n s? giúp ?? c?a TTL Blog (n?u khó kh?n không bi?t cài, hãy liên h? sau 8h t?i)

M?u theme này thích h?p v?i ai

 
1. Thích h?p v?i nh?ng ng??i ch?a có blog:
 • Nh?ng ai mu?n có m?t blog mà ch?a bi?t làm có th? h?c theo ?? t?o blog
 • Nh?ng chuyên gia, mu?n chia s? ki?n th?c ho?c m?t m?c ?ích gì ?ó
 • Nh?ng ng??i mu?n l?u gi? hình ?nh, video cá nhân gia ?ình, hay các lo?i tài li?u
 • Nh?ng ng??i kinh doanh, dùng blog ?? ti?p th?, qu?ng cáo
 • Nh?ng t? ch?c, cá nhân...
2. Nh?ng ng??i ?ã có blogspot r?i, mu?n thay ??i giao di?n
 • Có th? b?n không bi?t thay ??i theme
 • B?n ch?a tìm themme ?úng ý
 • Theme b?n b? l?i th?i...
 • Hãy xem các h??ng d?n bên d??i, nó có th? giúp b?n.

 

PH?N 2: DOWNLAOD THEME BLOGSPOT

B?n có th? t?i theme trong nh?ng ???ng link sau:

(vì Ttl Blog l?u tr? nhi?u ch? tránh m?t tài li?u - ch?t link)

 

 

T?i file h??ng d?n b?ng PDF

 

 • H??ng d?n cài ??t theme pdf
 • H??ng d?n cài ??t theme pdf
 • H??ng d?n cài ??t theme pdf

 

PH?N 3: H??NG D?N CÀI ??T

? ?ây TTL Blog h??ng d?n b?n cài ??t m?u cho m?t blog có s?n, n?u b?n ch?a có blog hãy ?i t?i bài vi?t cách t?o blogspot b?t ??u nhé!

Tr??c tiên b?n nên l?u m?u theme hi?n t?i c?a b?n nh? hình bên d??i (tránh m?t d? li?u ho?ch thông tin).

Hãy vào trang blogger.com ti?n hành theo hình:

sao l?u theme tr??c khi cài ??t
 
sao l?u theme tr??c khi cài ??t

Sau khi sao l?u, bây gi? là lúc cài ??t nhé!

B??c 1: B?t ??u t?i lên

C?ng làm nh? m?c sao l?u nh?ng ? ?ây chúng ta ch?n vào nút "Khôi Ph?c"

- Vào blogger -> Ch? ?? => Tùy ch?nh (m?i tên xu?ng) => Ch?n "Khôi Ph?c"

Hình ?nh:

t?i theme blogspot lên
 

Khi nh?n vào nút "khôi ph?c" màn hình s? hi?n th? h?p tho?i nh? hình:

Xác nh?n t?i theme lên
 

B?n nh?t nút "t?i lên" ?? xác nh?n t?i. Sau ?ó ch?n ???ng d?n v? file theme-trantuliem.xlm ?ã download, nh?n ti?p nút Open. Xem hình:

upload theme blogspot lên
 

Nh?n nút "Open" quá trình cài ??t t? ??ng trong ít giây. Nh? v?y b?n ?ã hoàn thành quá trình t?i m?u theme trantuliem lên blog. Hãy b?n có th? xem qua blog c?a b?n m?t chút tr??c khi vào b??c ti?p theo.

(?ã k?t thúc b??c 1)

B??c 2: Di d?i các widget

B?n ?ã xem l?i blog ch?a? Có v?n ?? gì ?ó h?i che ?i m?t n?a ?úng không? ?ó là do các widget c? n?m ch?a ?úng ch?, bây gi? ti?n hành di d?i nó ho?c xóa nó.

Chuy?n blogger v? th? "B? C?c" và chuy?n t?t c? các widget ? c?t "ad468x60" ?i ch? khác. Ho?c b?n có th? xóa nó. Tuy nhiên b?n nên chuy?n chúng v? cu?i v? trí "right-blok2" sau ?ó ta x? lý sau. Xem hình:

di d?i các widget
 
B?n có th? c?m nh?n chu?t các widget ?ó kéo xu?ng d??i cùng bên tay ph?i nhé. Sau ?ó l?u l?i.
 
Nh? v?y hoàn thành b??c 2. Blog c?a b?n có ph?n sáng s?a h?n r?i ?ó, vì các widget không che ph? l?n n?a.

B??c 3: Ch?nh s?a label (ch? ??)

Trên trang ch? c?a Blog Tr?n T? Liêm chia ra các c?ng theo Label vì v?y b?n ph?i khai báo nhãn cho nó b?ng cách:

Quay tr? v? ph?n "Ch? ??" => Tùy Ch?n (m?i tên tr? xu?ng) => Tùy ch?nh HTLM

Xem hình:

ch?nh s?a htlm theme
 

 

Màn hình m?i có khung so?n th?o code xu?t hi?n. Nh?p ch?t vào khung ?y, nh?n t? h?p phím Ctrl + F (tìm ki?m) v?i dòng label2 =

Xem hình:

hi?u ch?nh theme blogspot
 

Nhãn c?a Blog TTL khai báo nh? sau:


 

label2 = "Ch?%20??%20N?i%20B?t";

label3 = "NGHIÊN%20C?U%20PHONG%20THU?";

label0 = "Sách";

label9 = "Nhân%20T??ng";

label4 = "T?%20VI";

label1 = "Th?%20Thu?t%20Blog";

label6 = "Ki?n%20Trúc";

label5 = "Ph?t%20Pháp";

label7 = "Âm%20Nh?c";

label8 = "Hình%20?nh";


 
C?n t?i thi?u 10 nhãn, tuy nhiên n?u blog c?a b?n không ??, có th? khai báo trùng l?p nhé, không sao.
Hãy thay các nhãn màu vàng ? trên. Tiên hành l?u l?i.

?? ý: ?u tiên Label0 và label2 nhé. vì nó ? v? trí trung tâm, làm ??p blog.

Nh? v?y b?n hoàn thành b??c 3, blog c?a b?n ?ã hoàng thành c?n b?n 70%.

B??c 4: Ch?nh menu

T? b??c 3 tr? ?i n?u b?n nào th?y khó quá, có th? nh? tr? giúp c?ng ???c nhé!

B??c 4 này làm cái gì? ?ó là s?a l?i các link trong menu:

s?a menu theme blog
Hai v? trí s?a menu

1. Thay ??i Menu

Nh?n Ctrl +F tìm c?ng t? <div class='menu-left'>

Sau ?ó s?a các ???ng link theo m?c ?ích c?a b?n.

Xem hình bên d??i, n?u b?n không bi?t ch?nh, có th? xóa code khoanh vi?n ??, ho?c ?? v?y nh? h? tr? nhé!

cài menu blog spot
 

2. Ti?p theo: thay ??i link Youtube và Facebook

Dùng tìm khi?m dòng https://www.youtube.com/channel/UCShNBAD72iiOgeR7g8AYGyQ . Có 2 v? trí link này. N?u b?n không có youtube có th? thay th? link ?ó b?ng gi?u #

Dùng tìm khi?m dòng https://www.facebook.com/netdephatinh . Có 2 v? trí link này. N?u b?n không có Facebook có th? thay th? link ?ó b?ng gi?u #

thay th? m?ng xã h?i khi cài theme blogspot
 

B??c 5: Thay tiêu ?? kh?i trang ch?

Bây gi? ta tay ??i các tiêu ?? t?ng kh?i trên trang ch? (g?n gi?ng v?i b??c 3).

Hãy tìm t?ng t? khóa trong danh sách bên d??i, thay nó, và ???ng link xem hình:

cài themme blogspot
 

Ph?n màu vàng là ph?n b?n ph?i thay th?

B??c 5: Ch?nh s?a link liên k?t chân trang blog (footer)

Hãy tìm ki?m c?m t? <div id='footer'> và s?a ho?c xóa khu màu ?? theo hình:

cài footer theme blogspot
 

Nh? v?y ?ã hoàn thành b??c 5

B??c cu?i cùng: Tinh ch?nh widget

B?n v? m?c "B? C?c" widget nào không dùng thì b? b?t nhé.

Nh? v?y ?ã xong ph?n cài ??t giao di?n theme blogspot cho b?n r?i!

Chúc thành công!

Thân ái!
 
Comentarios
URL de Trackback:

No hay ningún comentario aún. Sea usted el primero.